SFS 2011:1273 Lag om ändring i lagen (2011:1246) om ändring i kupongskattelagen (1970:624)

111273.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2011:1246) om ändring i
kupongskattelagen (1970:624);

utfärdad den 1 december 2011.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 4 § kupongskattelagen (1970:624)

i stället för dess lydelse enligt lagen (2011:1246) om ändring i nämnda lag
ska ha följande lydelse.

4 §

Skattskyldighet föreligger för utdelningsberättigad om denne är fysisk

person, som är begränsat skattskyldig, dödsbo efter sådan person eller ut-
ländsk juridisk person, och utdelningen ej är hänförlig till inkomst av nä-
ringsverksamhet som bedrivits från fast driftställe här i riket. Skattskyldighet
föreligger dock inte för utdelningsberättigad utländsk juridisk person för så-
dan del av utdelningen som motsvarar det belopp som ska beskattas hos del-
ägaren

enligt

5 kap. 2 a §

eller

39 a kap. 13 §

inkomstskattelagen

(1999:1229).

För handelsbolag, europeisk ekonomisk intressegruppering, komman-

ditbolag och rederi föreligger skattskyldighet för den del av utdelningen som
ej är hänförlig till inkomst av näringsverksamhet som bedrivits från fast
driftställe här i riket och som belöper på delägare eller medlem som är be-
gränsat skattskyldig.

Skattskyldighet föreligger slutligen för utdelningsberättigad, som innehar

aktie under sådana förhållanden, att annan därigenom obehörigen beredes
förmån vid beslut om inkomstskatt eller vinner befrielse från kupongskatt.

Skattskyldighet föreligger inte för person som avses i 3 kap. 17 § 2�4 in-

komstskattelagen.

Skattskyldighet föreligger inte heller för en juridisk person i en främman-

de stat som är medlem i Europeiska unionen, om den innehar 10 procent el-
ler mer av andelskapitalet i det utdelande bolaget och uppfyller villkoren i
artikel 2 i det av Europeiska gemenskapernas råd den 23 juli 1990 antagna
direktivet om en gemensam ordning för beskattning avseende moder- och
dotterbolag i olika medlemsstater i direktivets lydelse den 1 januari 2005
(90/435/EEG).

Skattskyldighet föreligger inte heller för utländskt bolag som avses i

2 kap. 5 a § inkomstskattelagen och som motsvarar ett sådant svenskt före-
tag som avses i 24 kap. 13 § 1�4 den lagen, för utdelning på aktie om aktien
är en sådan näringsbetingad andel som avses i 24 kap. 14 § första stycket 1
eller 2 samma lag.

1 Prop. 2011/12:1, bet. 2011/12:FiU1, rskr. 2011/12:32.

SFS 2011:1273

Utkom från trycket
den 13 december 2011

background image

2

SFS 2011:1273

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011

Som förutsättning för skattefrihet enligt sjätte stycket gäller att utdel-

ningen skulle ha omfattats av bestämmelserna om skattefrihet i 24 kap.
17�22 §§ eller 25 a kap. 5, 6 och 8 §§ inkomstskattelagen, om det utländska
bolaget varit ett svenskt företag. I fråga om innehavstid enligt 24 kap. 20 §
samma lag gäller dock att andelen alltid ska ha innehafts minst ett år vid ut-
delningstillfället.

Skattskyldighet för utdelning föreligger inte heller för handelsbolag, euro-

peisk ekonomisk intressegruppering, kommanditbolag eller i utlandet del-
ägarbeskattade juridiska personer om motsvarande utdelning hade varit skat-
tefri enligt femte eller sjätte stycket om delägaren själv hade varit utdel-
ningsberättigad. Vid bedömningen av om utdelningen hade varit skattefri
ska aktieinnehavet bestämmas utifrån storleken på delägarens indirekta inne-
hav.

Skattskyldighet föreligger inte heller för fondföretag enligt 1 kap. 1 § för-

sta stycket 8 lagen (2004:46) om investeringsfonder som hör hemma i en stat
inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller i en stat med vilken
Sverige har ingått ett skatteavtal som innehåller en artikel om informations-
utbyte eller ett avtal om informationsutbyte i skatteärenden.

På regeringens vägnar

PETER NORMAN

Pia Gustafsson
(Finansdepartementet)