SFS 2011:1277 Lag om ändring i taxeringslagen (1990:324)

111277.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i taxeringslagen (1990:324);

utfärdad den 1 december 2011.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 1

kap.

1 § taxeringslagen

(1990:324) ska ha följande lydelse.

1 kap.

1 §

2

Denna lag gäller vid fastställelse av underlaget för att ta ut skatt eller

avgift (taxering) enligt

1. inkomstskattelagen (1999:1229),
2. lagen (1984:1052) om statlig fastighetsskatt,
3. lagen (1990:661) om avkastningsskatt på pensionsmedel i fall som av-

ses i 2 § första stycket 1�4 och 6�10 nämnda lag,

4. lagen (1991:687) om särskild löneskatt på pensionskostnader,
5. lagen (2007:1398) om kommunal fastighetsavgift,
6. lagen (1994:1744) om allmän pensionsavgift.
Lagen gäller även vid handläggning av ärenden om särskilda avgifter

(skattetillägg och förseningsavgift) om inte annat följer av 5 kap.

Lagen innehåller bestämmelser som ska gälla vid handläggning av mål

om taxering och särskilda avgifter i allmän förvaltningsdomstol.

Att bestämmelserna i denna lag gäller även i fråga om förfarandet för fast-

ställelse av mervärdesskatt i vissa fall framgår av 10 kap. 31 § skatte-
betalningslagen (1997:483).

Denna lag träder i kraft den 31 december 2011 och tillämpas första gång-

en vid 2013 års taxering.

På regeringens vägnar

PETER NORMAN

Lena Gustafson
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2011/12:1, bet. 2011/12:FiU1, rskr. 2011/12:32.

2 Senaste lydelse 2011:73.

SFS 2011:1277

Utkom från trycket
den 13 december 2011

background image

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011