SFS 2011:1281 Lag om ändring i lagen (1994:1920) om allmän löneavgift

111281.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1994:1920) om allmän
löneavgift;

utfärdad den 1 december 2011.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 3 § lagen (1994:1920) om allmän

löneavgift ska ha följande lydelse.

3 §

2

Allmän löneavgift tas ut med 9,21 procent av underlaget och tillfaller

staten.

För dem som vid årets ingång inte har fyllt 26 år tas löneavgiften ut med

en fjärdedel av procenttalet och anges med två decimaler så att övriga deci-
maler faller bort.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012.
2. Lagen tillämpas på lön eller annan ersättning enligt 1 § som betalats ut

efter den 31 december 2011.

3. Lagen tillämpas också på inkomst enligt 2 § som uppbärs efter den

31 december 2011. Omfattar beskattningsåret tid såväl före som efter ikraft-
trädandet ska, om den avgiftsskyldige inte visar annat, så stor del av beskatt-
ningsårets inkomst anses hänförlig till tiden efter den 31 december 2011 som
svarar mot förhållandet mellan den del av beskattningsåret som infaller un-
der denna tid och hela beskattningsåret.

På regeringens vägnar

PETER NORMAN

Peter Ljungqvist
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2011/12:1, bet. 2011/12:FiU1, rskr. 2011/12:32.

2 Senaste lydelse 2010:1828.

SFS 2011:1281

Utkom från trycket
den 13 december 2011

background image

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011