SFS 2011:1282 Lag om ändring i skattebetalningslagen (1997:483)

111282.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i skattebetalningslagen (1997:483);

utfärdad den 1 december 2011.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om skattebetalningslagen

(1997:483)

2

dels att 12 kap. 9 a § ska upphöra att gälla,
dels att rubriken närmast före 12 kap. 9 a § ska utgå
dels att 11 kap. 9 § och 19 kap. 2 § ska ha följande lydelse.

11 kap.

9 §

3

Skatteverket fattar varje år beslut om skattens storlek enligt den årliga

taxeringen (grundläggande beslut om slutlig skatt). Slutlig skatt kan bestäm-
mas också genom omprövningsbeslut och till följd av beslut av domstol.

Med slutlig skatt avses summan av skatter och avgifter enligt 10 § mins-

kad med skattereduktion enligt följande ordning.

1. lagen (2008:826) om skattereduktion för kommunal fastighetsavgift,
2. lagen (2003:1204) om skattereduktion för vissa miljöförbättrande in-

stallationer i småhus,

3. 67 kap. 1�26 §§ inkomstskattelagen (1999:1229), och
4. lagen (2005:1137) om skattereduktion för virke från stormfälld skog

vid 2006�2008 års taxeringar.

19 kap.

2 §

4

Ränteberäkningen ska grundas på den sammanlagda skatteskuld eller

skattefordran enligt denna lag som den skattskyldige har varje dag.

Till den del skatteskulden gäller skatt som avses i 4, 5 eller 7 § beräknas

kostnadsränta inte för tiden från och med den 13 februari till och med den
3 maj taxeringsåret på belopp upp till och med 20 000 kronor.

I skatteskuld eller skattefordran ska inte ingå skatt enligt 2 § första stycket

6�9 lagen (1990:661) om avkastningsskatt på pensionsmedel för tiden från
och med den 13 februari taxeringsåret till och med den förfallodag som
anges i 16 kap. 6 §.

1 Prop. 2011/12:1, bet. 2011/12:FiU1, rskr. 2011/12:32.

2 Senaste lydelse av
12 kap. 9 a § 2011:936
rubriken närmast före 12 kap. 9 a § 2011:936.

3 Senaste lydelse 2009:196.

4 Senaste lydelse 2011:75.

SFS 2011:1282

Utkom från trycket
den 13 december 2011

background image

2

SFS 2011:1282

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011

1. Denna lag träder i kraft den 31 december 2011.
2. Bestämmelserna i den upphävda 12 kap. 9 a § tillämpas på fusioner,

delningar och andra ombildningar som sker före den 1 januari 2012.

3. Bestämmelserna i 11 kap. 9 § och 19 kap. 2 § i sina nya lydelser tilläm-

pas första gången i fråga om slutlig skatt enligt 2013 års taxering.

På regeringens vägnar

PETER NORMAN

Lena Gustafson
(Finansdepartementet)