SFS 2011:1284 Lag om ändring i lagen (1999:1305) om Forskarskattenämnden

111284.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1999:1305) om
Forskarskattenämnden;

utfärdad den 1 december 2011.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 4 § lagen (1999:1305) om

Forskarskattenämnden ska ha följande lydelse.

4 §

2

Forskarskattenämnden är beslutför när ordföranden och minst tre an-

dra ledamöter är närvarande vid sammanträdet. Nämnden är dock beslutför
med tre ledamöter, bland dem ordföranden, om samtliga är ense om beslutet.

Vid beslut som gäller skattelättnader för sådan arbetstagare som avses i

11 kap. 22 § tredje stycket inkomstskattelagen (1999:1229), är nämnden
beslutför med ordföranden eller vice ordföranden ensam.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012.

På regeringens vägnar

PETER NORMAN

Fredrik Löfstedt
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2011/12:1, bet. 2011/12:FiU1, rskr. 2011/12:32.

2 Senaste lydelse 2000:1162.

SFS 2011:1284

Utkom från trycket
den 13 december 2011

background image

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011