SFS 2011:1286 Lag om ändring i lagen (2000:981) om fördelning av socialavgifter

111286.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2000:981) om fördelning av
socialavgifter;

utfärdad den 1 december 2011.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 12 § lagen (2000:981) om fördel-

ning av socialavgifter ska ha följande lydelse.

12 §

2

Försäkringskassan får varje år tillgodoföra sig ett visst belopp från

varje inkomsttitel på statsbudgeten där egenavgifter redovisats. Beloppet
motsvarar summan av de under det föregående året debiterade egenavgif-
terna minskad med summan av de avgifter som under samma år satts ned el-
ler återbetalats.

Försäkringskassan får under respektive period om tolv månader som preli-

minär skatt betalas som förskott på belopp enligt första stycket tillgodoföra
sig 10,3 procent av den preliminära skatt som debiterats fysiska personer fö-
re den 1 februari under perioden. Förskottet tillgodoförs med en tolftedel
varje månad. Skatteverket ska varje år senast den 15 februari lämna Försäk-
ringskassan uppgift om summan av den före den 1 februari samma år debite-
rade preliminära skatten för fysiska personer.

Om Försäkringskassan under en sådan tolvmånadersperiod som anges i

andra stycket tillgodoförts förskott som överstiger beloppet enligt första
stycket ska skillnaden regleras genom avräkning på belopp som närmast där-
efter ska tillgodoföras enligt första eller andra stycket.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012.

På regeringens vägnar

PETER NORMAN

Peter Ljungqvist
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2011/12:1, bet. 2011/12:FiU1, rskr. 2011/12:32.

2 Senaste lydelse 2004:850.

SFS 2011:1286

Utkom från trycket
den 13 december 2011

background image

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011