SFS 2011:1287 Lag om ändring i lagen (2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter

111287.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2001:1227) om
självdeklarationer och kontrolluppgifter;

utfärdad den 1 december 2011.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om lagen (2001:1227) om

självdeklarationer och kontrolluppgifter

dels att 1 kap. 5 §, 2 kap. 2, 4 och 7 §§, 3 kap. 26 §, 10 kap. 3, 6, 8 och

9 §§, 11 kap. 8 a §, 12 kap. 2 §, 13 kap. 3 §, 15 kap. 6 och 7 §§ samt rubri-
ken närmast före 3 kap. 26 § ska ha följande lydelse,

dels att det i lagen ska införas tretton nya paragrafer, 8 kap. 4 a §, 9 kap.

5 a §, 10 kap. 5 a och 8 a §§, 11 kap. 8 b §, 10 och 16�20 §§, 13 kap. 2 a §
samt 15 kap. 4 a §, samt närmast före 11 kap. 8 b, 10 och 16 §§ nya rubriker
av följande lydelse.

1 kap.

5 §

2

Om inget annat anges har termer och uttryck som används i denna lag

samma betydelse och tillämpningsområde som i

1. a) taxeringslagen (1990:324),
b) inkomstskattelagen (1999:1229),
c) lagen (1984:1052) om statlig fastighetsskatt,
d) lagen (1990:659) om särskild löneskatt på vissa förvärvsinkomster,
e) lagen (1990:661) om avkastningsskatt på pensionsmedel i fall som av-

ses i 2 § första stycket 1�4 och 6�10 den lagen,

f) lagen (1991:687) om särskild löneskatt på pensionskostnader,
g) lagen (1994:1744) om allmän pensionsavgift,
h) lagen (1994:1920) om allmän löneavgift,
i) 3 kap. socialavgiftslagen (2000:980), och
j) lagen (2007:1398) om kommunal fastighetsavgift
när det gäller bestämmelser om skyldighet att lämna uppgifter till ledning

för taxering och annat bestämmande av underlag för skatt eller avgift, be-
dömning av skattskyldighet, beskattning enligt lagen (1991:586) om särskild
inkomstskatt för utomlands bosatta eller beskattning utomlands,

2. mervärdesskattelagen (1994:200) när det gäller redovisning av mervär-

desskatt, samt

3. skattebetalningslagen (1997:483) när det gäller skyldighet att lämna

uppgifter till ledning för registrering av skatteavdrag.

1 Prop. 2011/12:1, bet. 2011/12:FiU1, rskr. 2011/12:32.

2 Senaste lydelse 2011:76.

SFS 2011:1287

Utkom från trycket
den 13 december 2011

background image

2

SFS 2011:1287

Vid användandet i denna lag av termer och uttryck som avses i inkomst-

skattelagen ska med juridisk person även avses dödsbon, handelsbolag och
europeiska ekonomiska intressegrupperingar men inte investeringsfonder.

2 kap.

2 §

3

Fysiska personer ska lämna allmän självdeklaration under förutsätt-

ning att

1. intäkterna i inkomstslaget tjänst och i inkomstslaget näringsverksamhet

i annat fall än som avses i 2 under beskattningsåret har uppgått till samman-
lagt minst 42,3 procent av prisbasbeloppet,

2. sådan intäkt i inkomstslaget tjänst som avses i 11 kap. 45 §, 50 kap. 7 §

samt 57 kap. 20 och 21 §§ inkomstskattelagen (1999:1229) eller intäkt av
passiv näringsverksamhet under beskattningsåret har uppgått till samman-
lagt minst 100 kronor,

3. intäkterna i inkomstslaget kapital, med undantag för sådan ränta eller

utdelning för vilken kontrolluppgift ska lämnas enligt 8 eller 9 kap. och för
sådan schablonintäkt för vilken kontrolluppgift har lämnats enligt 11 kap.
10 § eller 16�20 §§, har uppgått till sammanlagt minst 200 kronor under
beskattningsåret,

4. de är begränsat skattskyldiga och den skattepliktiga intäkten har upp-

gått till sammanlagt minst 100 kronor,

5. underlag för statlig fastighetsskatt, kommunal fastighetsavgift, avkast-

ningsskatt på pensionsmedel eller särskild löneskatt på pensionskostnader
ska fastställas,

6. uppgift enligt 3 kap. 9 a § ska lämnas, eller
7. uppgift enligt 3 kap. 21 a § ska lämnas.

4 §

4

Dödsbon ska, om inte annat anges i 5 §, lämna allmän självdeklara-

tion, om

1. de skattepliktiga intäkterna, med undantag för sådan ränta eller utdel-

ning för vilken kontrolluppgift ska lämnas enligt 8 eller 9 kap. och för sådan
schablonintäkt för vilken kontrolluppgift har lämnats enligt 11 kap. 10 § el-
ler 16�20 §§, har uppgått till sammanlagt minst 100 kronor under beskatt-
ningsåret,

2. underlag för statlig fastighetsskatt, kommunal fastighetsavgift, avkast-

ningsskatt på pensionsmedel eller särskild löneskatt på pensionskostnader
ska fastställas,

3. uppgift enligt 3 kap. 9 a § ska lämnas, eller
4. uppgift enligt 3 kap. 21 a § ska lämnas.

7 §

5

Särskild självdeklaration ska lämnas av

1. aktiebolag och ekonomiska föreningar samt sådana stiftelser, andra lik-

nande subjekt eller andra tillgångsmassor som enligt stiftelseförordnande el-
ler motsvarande bestämmelse har till huvudsakligt ändamål att tillgodose
viss släkts, vissa släkters eller bestämda fysiska personers ekonomiska in-
tressen,

3 Senaste lydelse 2007:1409.

4 Senaste lydelse 2007:1409.

5 Senaste lydelse 2011:938.

background image

3

SFS 2011:1287

2. sådana ideella föreningar som avses i 7 kap. 7 § inkomstskattelagen

(1999:1229) och av sådana trossamfund som avses i 7 kap. 14 § den lagen,
om intäkterna under beskattningsåret har överstigit grundavdraget enligt
63 kap. 11 § samma lag,

3. andra juridiska personer än sådana som avses i 1 och 2, med undantag

av dödsbon, handelsbolag och europeiska ekonomiska intressegrupperingar,
om intäkterna som den skattskyldige ska ta upp under beskattningsåret har
uppgått till minst 200 kronor,

4. andra juridiska personer än dödsbon för vilka underlag för statlig fastig-

hetsskatt, kommunal fastighetsavgift, avkastningsskatt på pensionsmedel el-
ler särskild löneskatt på pensionskostnader ska fastställas, samt

5. ombudet för en sådan generalrepresentation som avses i 1 kap. 12 § la-

gen (1998:293) om utländska försäkringsgivares verksamhet i Sverige för
skadeförsäkringsföretag som bedriver sin verksamhet genom representatio-
nen.

3 kap.

Skattereduktion för hushållsarbete och gåva

26 §

6

Den som begär skattereduktion för hushållsarbete eller gåva enligt

67 kap. 11�26 §§ inkomstskattelagen (1999:1229) ska lämna uppgift om un-
derlaget för skattereduktionen.

I fråga om förmån av sådant arbete som räknas som hushållsarbete enligt

67 kap. 13 a och 13 b §§ inkomstskattelagen ska även sådana uppgifter som
avses i 9 a § lagen (2009:194) om förfarandet vid skattereduktion för hus-
hållsarbete lämnas.

8 kap.

4 a §

Kontrolluppgift ska inte lämnas om ränta och annan avkastning på

tillgångar på ett investeringssparkonto, om kontot vid tidpunkten när avkast-
ningen överfördes eller betalades in till kontot innehades av en obegränsat
skattskyldig fysisk person eller ett obegränsat skattskyldigt dödsbo.

Första stycket gäller inte ränta och annan avkastning på tillgångar som av-

ses i 42 kap. 38 § eller ränta som avses i 42 kap. 42 § andra stycket 3 in-
komstskattelagen (1999:1229).

9 kap.

5 a §

Kontrolluppgift ska inte lämnas om ränta, utdelning eller annan

avkastning på tillgångar på ett investeringssparkonto, om kontot vid tidpunk-
ten när avkastningen överfördes eller betalades in till kontot innehades av en
obegränsat skattskyldig fysisk person eller ett obegränsat skattskyldigt döds-
bo.

Första stycket gäller inte ränta, utdelning eller annan avkastning på till-

gångar som avses i 42 kap. 38 § inkomstskattelagen (1999:1229).

6 Senaste lydelse 2009:543.

background image

4

SFS 2011:1287

10 kap.

3 §

7

Kontrolluppgift om avyttring genom inlösen eller avyttring som avses

i 44 kap. 8 a § inkomstskattelagen (1999:1229) ska lämnas av

1. sådana fondbolag som avses i 1 kap. 1 § första stycket 7 lagen

(2004:46) om investeringsfonder eller av ett förvaringsinstitut, om förvalt-
ningen av investeringsfonden eller fondföretaget har övergått till institutet,

2. värdepappersbolag och kreditinstitut som förvaltar specialfonder enligt

1 kap. 5 § lagen om investeringsfonder,

3. förvaltningsbolag som driver verksamhet här i landet enligt 1 kap. 6 el-

ler 8 § lagen om investeringsfonder, och

4. fondföretag som driver verksamhet här i landet enligt 1 kap. 7 eller 9 §

lagen om investeringsfonder.

Om ett förvaltningsbolag eller ett fondföretag har slutit avtal med ett vär-

depappersinstitut om att ombesörja försäljning och inlösen av andelar, ska
kontrolluppgiften i stället lämnas av värdepappersinstitutet.

Om en andel är förvaltarregistrerad ska i stället förvaltaren lämna kon-

trolluppgiften.

5 a §

Kontrolluppgift ska inte lämnas om avyttring av tillgångar på ett

investeringssparkonto, om kontot vid tidpunkten för avyttringen innehades
av en obegränsat skattskyldig fysisk person eller ett obegränsat skattskyldigt
dödsbo.

6 §

I kontrolluppgiften ska följande uppgifter lämnas:

1. kapitalvinst eller kapitalförlust,
2. slag av fond,
3. fondens identifikationsuppgifter,
4. huruvida fonden är marknadsnoterad, och
5. om det är fråga om en avyttring som avses i 44 kap. 8 a § inkomstskat-

telagen (1999:1229).

Om den uppgiftsskyldige saknar uppgift om ersättning vid avyttring, ska

vid beräkning av kapitalvinst eller kapitalförlust andelens marknadsvärde på
avyttringsdagen användas. Om avyttringsdagen inte är känd, ska marknads-
värdet på dagen då avyttringen registrerades användas.

Om uppgift saknas om anskaffningsutgift, ska uppgift lämnas om ersätt-

ningen vid avyttringen efter avdrag för utgifterna för avyttringen i stället för
kapitalvinsten eller kapitalförlusten.

8 §

8

Kontrolluppgift ska lämnas för fysiska personer och dödsbon av

1. värdepappersinstitut i de fall de medverkar vid avyttring av delägarrätt

eller fordringsrätt och kontrolluppgift inte ska lämnas av dem som avses i 2�
7,

2. värdepappersinstitut i de fall de registrerar en option eller en termin el-

ler på annat sätt medverkar vid utfärdandet av optionen eller vid slutförandet
av options- eller terminsaffären,

3. kreditmarknadsföretag,

7 Senaste lydelse 2011:938.

8 Senaste lydelse 2007:1450.

background image

5

SFS 2011:1287

4. garantimyndigheten enligt lagen (1995:1571) om insättningsgaranti el-

ler lagen (1999:158) om investerarskydd,

5. den som har betalat ut ersättning vid avyttring genom inlösen,
6. försäkringsgivare som har betalat ut ersättning på grund av sådan för-

säkring som ett värdepappersbolag har tecknat för skadeståndsskyldighet
som det kan komma att ådra sig när tjänster utförs i rörelsen, och

7. den som för eller har fört ett investeringssparkonto vid avyttring som

avses i 44 kap. 8 a § inkomstskattelagen (1999:1229).

8 a §

Kontrolluppgift ska inte lämnas om avyttring av tillgångar på ett

investeringssparkonto, om kontot vid tidpunkten för avyttringen innehades
av en obegränsat skattskyldig fysisk person eller ett obegränsat skattskyldigt
dödsbo.

Första stycket gäller inte avyttring av tillgångar som avses i 42 kap. 38 §

inkomstskattelagen (1999:1229).

9 §

9

I kontrolluppgiften ska följande uppgifter lämnas:

1. vid avyttringen av delägarrätterna eller fordringsrätterna, slutförandet

av options- eller terminsaffären eller utfärdandet av en option, den ersättning
som har överenskommits efter avdrag för försäljningsprovision och liknande
utgifter,

2. antalet delägarrätter eller fordringsrätter,
3. deras slag och sort,
4. den kontanta ersättningen vid sådana byten av andelar som avses i

48 a kap. 2 § och 49 kap. 2 § inkomstskattelagen (1999:1229), samt

5. om det är fråga om en avyttring som avses i 44 kap. 8 a § inkomstskat-

telagen samt den ersättning som avses i den paragrafen.

Om ett terminsavtal slutförs genom att den ena parten säljer en tillgång

samtidigt som samma part förvärvar en mindre tillgång av samma slag, får
uppgift lämnas om bruttoersättningen vid försäljningen.

11 kap.

8 a §

10

Kontrolluppgift ska lämnas om sådan försäkring eller sådant avtal

om tjänstepension som avses i 2 § första stycket 6�10 lagen (1990:661) om
avkastningsskatt på pensionsmedel.

Kontrolluppgift ska lämnas för juridiska personer och fysiska personer av

försäkringsgivare och tjänstepensionsinstitut.

I kontrolluppgiften ska uppgift lämnas om kapitalunderlag för försäk-

ringen respektive avtalet om tjänstepension beräknat enligt 3 a�3 c §§ lagen
om avkastningsskatt på pensionsmedel. Kontrolluppgiften ska också inne-
hålla uppgift om försäkringen är en pensionsförsäkring eller en kapitalför-
säkring, eller om avtalet om tjänstepension är jämförbart med en pensions-
försäkring eller en kapitalförsäkring.

9 Senaste lydelse 2005:344.

10 Senaste lydelse 2011:76.

background image

6

SFS 2011:1287

Gåva

8 b §

Kontrolluppgift ska lämnas om sådan gåva som avses i 67 kap. 20

och 21 §§ inkomstskattelagen (1999:1229), om den som har lämnat gåvan är
känd.

Kontrolluppgift ska lämnas för den som har gett gåvan av den som tagit

emot gåvan.

I kontrolluppgiften ska uppgift lämnas om det gåvobelopp som har tagits

emot under året.

Schablonintäkt för investeringssparkonto

10 §

11

Kontrolluppgift ska lämnas om sådan schablonintäkt för investe-

ringssparkonto som avses i 42 kap. 36 § inkomstskattelagen (1999:1229).

Kontrolluppgift ska lämnas för fysiska personer och dödsbon av den som

för eller har fört investeringssparkontot.

I kontrolluppgiften ska uppgift lämnas om storleken på schablonintäkten.

Schablonintäkt vid innehav av andelar i investeringsfonder och
fondföretag

16 §

Kontrolluppgift ska lämnas om schablonintäkt vid innehav av andelar

i en investeringsfond eller i ett sådant fondföretag som driver verksamhet här
i landet enligt 1 kap. 7 eller 9 § lagen (2004:46) om investeringsfonder.

17 §

Kontrolluppgift ska lämnas för fysiska personer och dödsbon.

18 §

Kontrolluppgift ska lämnas av

1. sådana fondbolag som avses i 1 kap. 1 § första stycket 7 lagen

(2004:46) om investeringsfonder eller av ett förvaringsinstitut, om förvalt-
ningen av investeringsfonden eller fondföretaget har övergått till institutet,

2. värdepappersbolag och kreditinstitut som förvaltar specialfonder enligt

1 kap. 5 § lagen om investeringsfonder,

3. förvaltningsbolag som driver verksamhet här i landet enligt 1 kap. 6 el-

ler 8 § lagen om investeringsfonder, och

4. fondföretag som driver verksamhet här i landet enligt 1 kap. 7 eller 9 §

lagen om investeringsfonder.

Om ett förvaltningsbolag eller ett fondföretag har slutit avtal med ett vär-

depappersinstitut om att ombesörja försäljning och inlösen av andelar, ska
kontrolluppgiften i stället lämnas av värdepappersinstitutet.

Om en andel är förvaltarregistrerad ska i stället förvaltaren lämna kon-

trolluppgiften.

19 §

Kontrolluppgift ska inte lämnas om schablonintäkt vid innehav av

tillgångar på ett pensionssparkonto eller ett investeringssparkonto.

20 §

I kontrolluppgiften ska uppgift lämnas om storleken på sådan scha-

blonintäkt som avses i 42 kap. 43 § inkomstskattelagen (1999:1229).

11 Tidigare 11 kap. 10 § upphävd genom 2006:1349.

background image

7

SFS 2011:1287

12 kap.

2 §

12

Kontrolluppgifter enligt 6 kap., 7 kap. 5 §, 8 kap. 1, 2, 4�6 §§, 9 och

10 kap. samt 11 kap. 2, 2 a, 7 a�7 c och 16�20 §§ ska även lämnas för fy-
siska personer som är begränsat skattskyldiga.

Kontrolluppgift enligt 11 kap. 7 b § ska också avse omständigheter som

medför eller kan medföra avskattning enligt 5 § första stycket 6, 6 a eller 7
lagen (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta.

I kontrolluppgiften ska, utöver de uppgifter som anges i 6�11 kap., upp-

gift lämnas om utländska skatteregistreringsnummer eller motsvarande för
dem som kontrolluppgiften avser samt i kontrolluppgift enligt 6 kap. om
mottagarens medborgarskap.

Uppgift om skatteregistreringsnummer behöver endast lämnas för
1. avtalsförbindelser som har upprättats den 1 januari 2004 eller senare,

eller

2. vid avsaknad av avtalsförbindelser, transaktioner som har utförts den

1 januari 2004 eller senare.

13 kap.

2 a §

En utländsk gåvomottagare som gör en sådan ansökan som avses i

9 § lagen (2011:1269) om godkännande av gåvomottagare vid skattereduk-
tion för gåva, ska samtidigt ge in ett skriftligt åtagande att lämna kontroll-
uppgifter enligt 11 kap. 8 b §.

3 §

13

�&taganden enligt 2 och 2 a §§ ska lämnas enligt fastställt formulär.

Ett åtagande får lämnas på medium för automatiserad behandling.

15 kap.

4 a §

Den som för eller har fört ett investeringssparkonto, ska till den som

är skyldig att lämna kontrolluppgift enligt 10 kap. 3 § med anledning av en
avyttring som avses i 44 kap. 8 a § inkomstskattelagen (1999:1229), skriftli-
gen eller på liknande sätt lämna de uppgifter som behövs för att kontrollupp-
giftsskyldigheten ska kunna fullgöras.

6 §

14

Om den som är skyldig att enligt 4�5 §§ lämna uppgifter till den kon-

trolluppgiftsskyldige inte fullgör denna skyldighet, ska den kontroll-
uppgiftsskyldige snarast anmäla detta till Skatteverket.

7 §

15

Fondbolag och förvaltningsbolag som ska föra eller låta föra ett regis-

ter över andelsinnehavare i en investeringsfond ska, då en förvaltare ska fö-
ras in i registret enligt 4 kap. 12 § lagen (2004:46) om investeringsfonder,
lämna förvaltaren uppgifter om den genomsnittliga anskaffningsutgiften för
de andelar i en investeringsfond som tillhör en andelsägare och som har re-
gistrerats på förvaltaren i stället för andelsägaren.

12 Senaste lydelse 2008:1044.

13 Senaste lydelse 2008:139.

14 Senaste lydelse 2003:674.

15 Senaste lydelse 2011:938.

background image

8

SFS 2011:1287

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011

Vid byte av en förvaltare eller om förvaltaren inte längre ska vara införd i

ett register, ska den förvaltare som andelarna i investeringsfonden flyttas
från lämna den nya förvaltaren, fondbolaget eller förvaltningsbolaget upp-
gifter om den genomsnittliga anskaffningsutgiften för de andelar som flyttas.

Första och andra styckena gäller inte andelar i en investeringsfond efter

det att andelarna har förtecknats på ett investeringssparkonto.

Denna lag träder i kraft den 31 december 2011 och tillämpas första gång-

en vid 2013 års taxering.

På regeringens vägnar

PETER NORMAN

Lena Gustafson
(Finansdepartementet)