SFS 2011:1293 Förordning om ändring i taxeringsförordningen (1990:1236)

111293.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i taxeringsförordningen (1990:1236);

utfärdad den 1 december 2011.

Regeringen föreskriver att 7 § taxeringsförordningen (1990:1236) ska ha

följande lydelse.

7 §

1

Underrättelse om taxeringsbeslut lämnas i besked om slutlig skatt

enligt 11 kap. 15 § skattebetalningslagen (1997:483) för skattskyldig som
inte är skyldig att lämna självdeklaration och som endast har haft intäkt av
kapital

1. från vilken det gjorts skatteavdrag enligt 5 kap. 8 § skattebetalnings-

lagen, eller

2. i form av schablonintäkt som kontrolluppgift har lämnats om enligt

11 kap. 10 § eller 16�20 §§ lagen (2001:1227) om självdeklarationer och
kontrolluppgifter.

Underrättelsen ska då innehålla upplysning om
1. kontrolluppgifter enligt 8 och 9 kap. lagen om självdeklarationer och

kontrolluppgifter, såvitt avser utbetalarens namn, utbetalt belopp och belopp
för preliminär skatt i fråga om varje kontrolluppgift,

2. kontrolluppgifter avseende schablonintäkt såvitt avser kontrolluppgifts-

lämnarens namn och uträknad schablonintäkt i fråga om varje kontrollupp-
gift, samt

3. intäkt av kapital.
Skatteverket får meddela ytterligare föreskrifter om vilka upplysningar

som ska lämnas i underrättelsen.

Denna förordning träder i kraft den 31 december 2011 och tillämpas första

gången vid 2013 års taxering.

På regeringens vägnar

PETER NORMAN

Lena Gustafson
(Finansdepartementet)

1 Senaste lydelse 2003:948.

SFS 2011:1293

Utkom från trycket
den 13 december 2011

background image

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011