SFS 2011:1294 Förordning om ändring i förordningen (2001:1244) om självdeklarationer och kontrolluppgifter

111294.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2001:1244) om
självdeklarationer och kontrolluppgifter;

utfärdad den 1 december 2011.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2001:1244) om själv-

deklarationer och kontrolluppgifter

dels att 8 kap. 5 § ska ha följande lydelse,
dels att det i förordningen ska införas en ny paragraf, 8 kap. 7 §, av följan-

de lydelse.

8 kap.

5 §

1

Skatteverket ska fastställa formulär för åtagande att lämna kontroll-

uppgift om pensionsförsäkring eller sådana avtal om tjänstepension som är
jämförbara med en pensionsförsäkring och åtagande att lämna kontroll-
uppgift om gåva. Blanketter för åtaganden ska kostnadsfritt tillhandahållas
hos verket.

7 §

�&tagande att lämna kontrolluppgift om gåva ska innehålla följande

identifikationsuppgifter för gåvomottagaren:

1. namn,
2. organisationsnummer eller motsvarande registreringsnummer och mot-

svarande utländska nummer, samt

3. postadress.

Denna förordning träder i kraft den 31 december 2011 och tillämpas första

gången vid 2013 års taxering.

På regeringens vägnar

PETER NORMAN

Lena Gustafson
(Finansdepartementet)

1 Senaste lydelse 2008:217.

SFS 2011:1294

Utkom från trycket
den 13 december 2011

background image

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011