SFS 2011:1295 Förordning om godkännande av gåvomottagare vid skattereduktion för gåva

111295.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om godkännande av gåvomottagare vid
skattereduktion för gåva;

utfärdad den 1 december 2011.

Regeringen föreskriver följande.

Tillämpningsområde

1 §

Denna förordning gäller vid tillämpning av lagen (2011:1269) om god-

kännande av gåvomottagare vid skattereduktion för gåva.

Ansökan om godkännande

2 §

En ansökan om godkännande av gåvomottagare vid skattereduktion för

gåva ska innehålla följande identifikationsuppgifter för sökanden:

1. namn,
2. organisationsnummer eller motsvarande registreringsnummer och mot-

svarande utländska nummer, samt

3. postadress.
Formulär för ansökan ska fastställas av Skatteverket.

Avgifter

3 §

En ansökningsavgift enligt 12 § första stycket lagen (2011:1269) om

godkännande av gåvomottagare vid skattereduktion för gåva uppgår till
10 000 kronor. En årsavgift enligt andra stycket samma paragraf uppgår till
7 000 kronor.

Bemyndigande

4 §

Skatteverket får meddela ytterligare föreskrifter om verkställigheten av

lagen (2011:1269) om godkännande av gåvomottagare vid skattereduktion
för gåva och föreskrifter om verkställigheten av denna förordning.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2012.

SFS 2011:1295

Utkom från trycket
den 13 december 2011

background image

2

SFS 2011:1295

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011

På regeringens vägnar

PETER NORMAN

Lena Gustafson
(Finansdepartementet)