SFS 2011:1296 Lag om ändring i lagen (1936:320) om skydd mot vräkning vid arbetskonflikter

111296.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1936:320) om skydd mot
vräkning vid arbetskonflikter;

utfärdad den 1 december 2011.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 3 § lagen (1936:320) om skydd

mot vräkning vid arbetskonflikter ska ha följande lydelse.

3 §

För den tid arbetstagaren nyttjar lägenheten, efter det hans eller hennes

rätt enligt avtal upphört, är han eller hon skyldig att till arbetsgivaren betala
ersättning. Sådan ersättning ska, där förut hyra för lägenheten beräknats helt
i pengar, betalas med det belopp och vid den tidpunkt som kan ha bestämts
och i annat fall i efterskott var fjortonde dag med belopp motsvarande hyran
för liknande bostäder på orten. Kan utredning om sådan hyra inte göras, be-
stäms ersättningen i händelse av tvist med ledning av det värde som har fast-
ställts för bostadsförmån av motsvarande beskaffenhet på orten vid senaste
beslut om slutlig skatt.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012.
2. �ldre bestämmelser gäller fortfarande för 2013 och tidigare års taxe-

ringar.

På regeringens vägnar

TOBIAS BILLSTR�M

Monica Rodrigo
(Arbetsmarknadsdepartementet)

1 Prop. 2010/11:166, bet. 2011/12:SkU4, rskr. 2011/12:29.

SFS 2011:1296

Utkom från trycket
den 13 december 2011

background image

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011