SFS 2011:1297 Lag om ändring i lagen (1955:257) om inventering av varulager för inkomsttaxeringen

111297.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1955:257) om inventering av
varulager för inkomsttaxeringen;

utfärdad den 1 december 2011.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att rubriken till lagen (1955:257) om

inventering av varulager för inkomsttaxeringen

2 samt 3 § ska ha följande ly-

delse.

Lag om inventering av varulager för inkomstbeskattningen

3 §

3

Har den skattskyldige inte följt föreskrifterna i denna lag ska de läm-

nade uppgifterna om varulagrets värde inte godtas vid inkomstbeskatt-
ningen.

Om den skattskyldige, med hänsyn till att verksamheten bedrivs under

speciella förutsättningar, inte utan avsevärda svårigheter kan följa föreskrif-
terna i denna lag, ska den skattskyldiges egen utredning angående värdet
godtas om det inte framstår som sannolikt att värdet är ett annat.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012.

På regeringens vägnar

PETER NORMAN

Linda Haggren
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2010/11:166, bet. 2011/12:SkU4, rskr. 2011/12:29.

2 Senaste lydelse av lagens rubrik 1979:144.

3 Senaste lydelse 1990:1432.

SFS 2011:1297

Utkom från trycket
den 13 december 2011

background image

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011