SFS 2011:1390 Lag om ändring i lagen (1998:258) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Makedonien

111390.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1998:258) om
dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och
Makedonien;

utfärdad den 1 december 2011.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 3 § lagen (1998:258) om dubbel-

beskattningsavtal mellan Sverige och Makedonien ska upphöra att gälla vid
utgången av 2011.

På regeringens vägnar

PETER NORMAN

Ingela Willfors
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2010/11:166, bet. 2011/12:SkU4, rskr. 2011/12:29.

SFS 2011:1390

Utkom från trycket
den 13 december 2011

background image

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011