SFS 2011:1403 Lag om ändring i lagen (2000:466) om skatt på termisk effekt i kärnkraftsreaktorer

111403.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2000:466) om skatt på termisk
effekt i kärnkraftsreaktorer;

utfärdad den 1 december 2011.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 4 § lagen (2000:466) om skatt på

termisk effekt i kärnkraftsreaktorer ska ha följande lydelse.

4 §

2

Bestämmelser om förfarandet vid uttag av skatten finns i skatteför-

farandelagen (2011:1244).

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012.

På regeringens vägnar

PETER NORMAN

Monica Falck
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2010/11:166, bet. 2011/12:SkU4, rskr. 2011/12:29.

2 Senaste lydelse 2002:430.

SFS 2011:1403

Utkom från trycket
den 13 december 2011

background image

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011