SFS 2011:1404 Lag om ändring i lagen (2000:981) om fördelning av socialavgifter

111404.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2000:981) om fördelning av
socialavgifter;

utfärdad den 1 december 2011.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 7 och 11 §§ lagen (2000:981) om

fördelning av socialavgifter ska ha följande lydelse.

7 §

2

Beräknade andelar av ålderspensionsavgifter enligt 6 § ska stämmas

av mot de slutliga avgifter som avser fastställda pensionsrätter för premie-
pension och inkomster som överstiger 8,07 gånger det för året gällande
inkomstbasbeloppet enligt 58 kap. 26 och 27 §§ socialförsäkringsbalken.

Skillnaden mellan beräknade belopp och de belopp som slutligt framräk-

nas för det aktuella året ska regleras vid en kommande överföring.

Medel som regleras gentemot staten ska beräknas med sådan ränta som

anges i 65 kap. 3 § skatteförfarandelagen (2011:1244). Medel som regleras
gentemot Riksgäldskontoret ska beräknas med tillägg av sådan avkastning
som avses i 64 kap. 16 § första stycket socialförsäkringsbalken.

11 §

3

Influtna arbetsgivaravgifter ska fördelas mellan avgiftsändamålen

enligt beslut om arbetsgivaravgifter som följer av 53 kap. skatteförfarande-
lagen (2011:1244). Avdrag som görs enligt 5 § lagen (2001:1170) om sär-
skilda avdrag i vissa fall vid avgiftsberäkningen enligt lagen (1994:1920) om
allmän löneavgift och socialavgiftslagen (2000:980) ska i första hand avse
arbetsmarknadsavgiften och därefter sjukförsäkringsavgiften, föräldra-
försäkringsavgiften, arbetsskadeavgiften och efterlevandepensionsavgiften.

Bestämmelserna i första stycket ska tillämpas också på avgifts- och ränte-

belopp som betalas ut till arbetsgivare.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar

föreskrifter om fördelningen.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012.
2. Bestämmelsen om ränta i 7 § tredje stycket tillämpas på ränta som hän-

för sig till tid från och med den 1 januari 2013. För ränta som hänför sig till
tid dessförinnan gäller i stället bestämmelserna om ränta i 19 kap. skatte-
betalningslagen (1997:483).

1 Prop. 2010/11:166, bet. 2011/12:SkU4, rskr. 2011/12:29.

2 Senaste lydelse 2010:1283.

3 Senaste lydelse 2007:287.

SFS 2011:1404

Utkom från trycket
den 13 december 2011

background image

2

SFS 2011:1404

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011

3. I fråga om beskattningsbeslut enligt skattebetalningslagen (1997:483)

gäller 11 § i sin äldre lydelse.

På regeringens vägnar

PETER NORMAN

Peter Ljungqvist
(Finansdepartementet)