SFS 2011:1407 Lag om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)

111407.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i socialtjänstlagen (2001:453);

utfärdad den 1 december 2011.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 11 kap. 11 b § och 12 kap. 7 §

socialtjänstlagen (2001:453) ska ha följande lydelse.

11 kap.

11 b §

2

Socialnämnden har rätt att hos Skatteverket ta del av uppgifter om

enskilda som avser inkomstslaget kapital enligt inkomstskattelagen
(1999:1229) eller återbetalning av skatt enligt skatteförfarandelagen
(2011:1244). Om det finns skäl för det ska Skatteverket på eget initiativ läm-
na sådana uppgifter till socialnämnden.

Regeringen meddelar ytterligare föreskrifter om vilka uppgifter som ska

lämnas ut enligt första stycket.

12 kap.

7 §

3

Socialnämnden ska på begäran av en annan myndighet lämna uppgif-

ter till denna om utbetalad ekonomisk hjälp, om syftet är att undvika felak-
tiga utbetalningar från det allmänna eller en felaktig beskattning.

Om kommunens uppgifter inom socialtjänsten fullgörs av flera nämnder

ska varje sådan nämnd, i den utsträckning det begärs, till de övriga lämna

1. uppgifter om att en person är aktuell i ett ärende inom socialtjänsten,

och

2. de uppgifter som behövs för att administrera fördelningen av platser

inom särskilda boendeformer i kommunen.

Uppgiftsskyldigheten enligt andra stycket gäller inte uppgifter som omfat-

tas av sekretess enligt 26 kap. 3 § offentlighets- och sekretesslagen
(2009:400).

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012.

1 Prop. 2010/11:166, bet. 2011/12:SkU4, rskr. 2011/12:29.

2 Senaste lydelse 2009:596.

3 Senaste lydelse 2009:496.

SFS 2011:1407

Utkom från trycket
den 13 december 2011

background image

2

SFS 2011:1407

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011

På regeringens vägnar

MARIA LARSSON

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)