SFS 2011:1413 Lag om ändring i lagen (2005:73) om rätt för Justitiekanslern att överklaga vissa beslut

111413.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2005:73) om rätt för
Justitiekanslern att överklaga vissa beslut;

utfärdad den 1 december 2011.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 1 § lagen (2005:73) om rätt för

Justitiekanslern att överklaga vissa beslut ska ha följande lydelse.

1 §

Justitiekanslern har rätt att överklaga ett beslut av domstol i fråga om

1. ersättningsgaranti enligt 17 kap. 7 a § äktenskapsbalken,
2. ersättning av allmänna medel till målsägande, enskild part, försvarare,

målsägandebiträde, särskild företrädare för barn, vittne, sakkunnig eller
annan som inte är part,

3. förordnande eller byte av offentlig försvarare, målsägandebiträde eller

särskild företrädare för barn, och

4. återbetalningsskyldighet för försvararkostnader enligt 31 kap. 1 och

11 §§ rättegångsbalken eller kostnader för målsägandebiträde enligt 8 §
lagen (1988:609) om målsägandebiträde.

Rätten att överklaga beslut enligt första stycket 2 omfattar inte överkla-

gande av beslut om ersättning enligt skatteförfarandelagen (2011:1244).

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012.
2. �ldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om beslut enligt lagen

(1989:479) om ersättning för kostnader i ärenden och mål om skatt, m.m.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Katrin Hollunger Wågnert
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2010/11:166, bet. 2011/12:SkU4, rskr. 2011/12:29.

SFS 2011:1413

Utkom från trycket
den 13 december 2011

background image

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011