SFS 2011:1419 Lag om ändring i lagen (2006:1494) om kreditering på skattekonto av stimulans till arbetsgivare för nystartsjobb

111419.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2006:1494) om kreditering på
skattekonto av stimulans till arbetsgivare för
nystartsjobb;

utfärdad den 1 december 2011.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 1 § lagen (2006:1494) om kredite-

ring på skattekonto av stimulans till arbetsgivare för nystartsjobb ska ha föl-
jande lydelse.

1 §

2

Stimulans till arbetsgivare för nystartsjobb som har beslutats av

Arbetsförmedlingen och som avser avtal om anställning som träffats efter
utgången av år 2006 får tillgodoföras arbetsgivaren genom kreditering på
sådant skattekonto som avses i 61 kap. 1 § skatteförfarandelagen
(2011:1244).

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012.

På regeringens vägnar

PETER NORMAN

Lena Gustafson
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2010/11:166, bet. 2011/12:SkU4, rskr. 2011/12:29.

2 Senaste lydelse 2008:1432.

SFS 2011:1419

Utkom från trycket
den 13 december 2011

background image

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011