SFS 2011:1423 Lag om ändring i fjärrvärmelagen (2008:263)

111423.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i fjärrvärmelagen (2008:263);

utfärdad den 1 december 2011.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 49 § fjärrvärmelagen (2008:263)

ska ha följande lydelse.

49 §

Om ett fjärrvärmeföretag till följd av domstols beslut har rätt att få

tillbaka betalad förseningsavgift, ska ränta betalas på den återbetalade avgif-
ten från och med månaden efter den då avgiften betalades in till och med den
månad då återbetalning görs. I fråga om räntans storlek tillämpas 65 kap. 4 §
tredje stycket skatteförfarandelagen (2011:1244).

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012 och tillämpas på ränta som

hänför sig till tid från och med den 1 januari 2013.

På regeringens vägnar

ANNA-KARIN HATT

Dan Sandberg
(Näringsdepartementet)

1 Prop. 2010/11:166, bet. 2011/12:SkU4, rskr. 2011/12:29.

SFS 2011:1423

Utkom från trycket
den 13 december 2011

background image

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011