SFS 2011:1424 Lag om ändring i lagen (2008:826) om skattereduktion för kommunal fastighetsavgift

111424.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2008:826) om skattereduktion
för kommunal fastighetsavgift;

utfärdad den 1 december 2011.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 2�4 och 7 §§ lagen (2008:826) om

skattereduktion för kommunal fastighetsavgift ska ha följande lydelse.

2 §

Termer och uttryck som används i denna lag har samma betydelse och

tillämpningsområden som i fastighetstaxeringslagen (1979:1152).

Bestämmelserna i denna lag om fastighet som är småhusenhet eller lant-

bruksenhet gäller också del av fastighet, flera fastigheter eller delar av fastig-
heter som är sådan enhet.

3 §

2

Skattereduktion enligt denna lag tillgodoräknas en fysisk person som

under hela beskattningsåret varit ägare av en reduktionsfastighet för vilken
han eller hon är avgiftsskyldig enligt lagen (2007:1398) om kommunal fast-
ighetsavgift och som

1. fyllt 65 år vid ingången av beskattningsåret,
2. under beskattningsåret har fått sjuk- eller aktivitetsersättning enligt

socialförsäkringsbalken, eller

3. under beskattningsåret har fått ersättning enligt lagstiftning om social

trygghet i en annan stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, om
ersättningen betalas ut enligt grunder som är jämförbara med vad som gäller
för sjuk- eller aktivitetsersättning.

4 §

Med reduktionsfastighet avses en småhusenhet eller ett småhus som är

inrättat till bostad åt en eller två familjer med tillhörande tomtmark på en
lantbruksenhet, där ägaren varit bosatt hela beskattningsåret.

Den avgiftsskyldige anses bosatt på den fastighet där han eller hon rätte-

ligen ska vara folkbokförd.

7 §

I fråga om skattereduktion enligt denna lag tillämpas det som gäller om

bestämmande och debitering av slutlig skatt enligt skatteförfarandelagen
(2011:1244).

Skattereduktionen ska räknas av mot kommunal och statlig inkomstskatt,

kommunal fastighetsavgift och statlig fastighetsskatt.

1 Prop. 2010/11:166, bet. 2011/12:SkU4, rskr. 2011/12:29.

2 Senaste lydelse 2010:1304.

SFS 2011:1424

Utkom från trycket
den 13 december 2011

background image

2

SFS 2011:1424

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011

Bestämmelser om att hänsyn ska tas till skattereduktion vid beslut om

slutlig skatt finns i 56 kap. 7 § skatteförfarandelagen.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012.
2. Lagen tillämpas första gången vid beslut om slutlig skatt för beskatt-

ningsår som börjar den 1 januari 2013.

På regeringens vägnar

PETER NORMAN

Christina Eng
(Finansdepartementet)