SFS 2011:1426 Lag om ändring i lagen (2009:194) om förfarandet vid skattereduktion för hushållsarbete

111426.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2009:194) om förfarandet vid
skattereduktion för hushållsarbete;

utfärdad den 1 december 2011.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 8, 17, 19 och 22 §§ lagen

(2009:194) om förfarandet vid skattereduktion för hushållsarbete ska ha föl-
jande lydelse.

8 §

Utbetalning får begäras efter det att hushållsarbetet har utförts och be-

talats.

Begäran ska vara skriftlig och ska ha kommit in till Skatteverket senast

den 31 januari året efter det beskattningsår då arbetet betalades.

Begäran ska vara egenhändigt underskriven av utföraren eller av den som

är behörig ställföreträdare för utföraren.

En begäran som lämnats för en utförare som är juridisk person, anses ha

lämnats av utföraren, om det inte var uppenbart att den som lämnade begä-
ran saknade behörighet att företräda utföraren.

17 §

Köparen ska tillgodoräknas preliminär skattereduktion med

1. ett belopp motsvarande den utbetalning som Skatteverket enligt 11 §

beslutat om till utföraren, och

2. ett belopp motsvarande redovisade arbetsgivaravgifter i fråga om sådan

ersättning för hushållsarbete som har redovisats i en förenklad arbetsgivar-
deklaration enligt 26 kap. 4 § skatteförfarandelagen (2011:1244).

Om Skatteverket har beslutat om återbetalning enligt 14 §, ska den tidi-

gare tillgodoräknade preliminära skattereduktionen minskas med belopp
motsvarande den beslutade återbetalningen.

Den preliminära skattereduktionen får sammanlagt uppgå till högst 50 000

kronor för ett beskattningsår.

19 §

2

Skatteverket ska så snart som möjligt skriftligen meddela köparen av

hushållsarbetet om

1. beslut enligt 11 § om utbetalning,
2. beslut enligt 14 § om återbetalning, och
3. belopp motsvarande redovisade arbetsgivaravgifter i fråga om sådan

ersättning för hushållsarbete som har redovisats i en förenklad arbetsgivar-
deklaration enligt 26 kap. 4 § skatteförfarandelagen (2011:1244).

1 Prop. 2010/11:166, bet. 2011/12:SkU4, rskr. 2011/12:29.

2 Senaste lydelse 2009:539.

SFS 2011:1426

Utkom från trycket
den 13 december 2011

background image

2

SFS 2011:1426

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011

Meddelandet ska innehålla uppgifter om
1. namn, adress och, om sådant nummer finns, organisationsnummer, per-

sonnummer, samordningsnummer eller motsvarande registreringsnummer
för utföraren eller annan mottagare som avses i 13 § första stycket,

2. utbetalt belopp till eller återbetalt belopp från respektive utförare eller

annan mottagare som avses i 13 § första stycket, och

3. den totala preliminära skattereduktionen som tillgodoräknats köparen

enligt 17 §.

Skatteverket ska på begäran av köparen lämna denne ett särskilt medde-

lande om den totala preliminära skattereduktionen som tillgodoräknats enligt
17 §.

22 §

3

Kostnadsränta tas ut på sådant belopp som enligt 14 § ska betalas till-

baka efter beslut av Skatteverket. Räntan beräknas från den dag beloppet
betalades ut till och med dagen för Skatteverkets beslut enligt 14 §.

Kostnadsränta beräknas efter en räntesats som motsvarar basräntan enligt

65 kap. 3 § skatteförfarandelagen (2011:1244).

Om det finns särskilda skäl, får Skatteverket helt eller delvis efterge kra-

vet på ränta.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012.
2. Bestämmelserna om ränta i 22 § tillämpas på ränta som hänför sig till

tid från och med den 1 januari 2013. För ränta som hänför sig till tid dessför-
innan gäller i stället bestämmelserna om ränta i 19 kap. skattebetalnings-
lagen (1997:483).

På regeringens vägnar

PETER NORMAN

Lena Gustafson
(Finansdepartementet)

3 Senaste lydelse 2009:539.