SFS 2011:1428 Lag om ändring i lagen (2009:1053) om förmögenhet vid beräkning av vissa förmåner

111428.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2009:1053) om förmögenhet vid
beräkning av vissa förmåner;

utfärdad den 1 december 2011.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 11 § lagen (2009:1053) om förmö-

genhet vid beräkning av vissa förmåner ska ha följande lydelse.

11 §

Vid beräkning av förmögenhet ska samtliga skulder beaktas, med de

undantag som anges i 3, 5 och 6 §§. Sådan skatt och avgift som omfattas av
skatteförfarandelagen (2011:1244) och som ännu inte debiterats ska också
undantas.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012.

På regeringens vägnar

ULF KRISTERSSON

Kjell Rempler
(Socialdepartementet)

1 Prop. 2010/11:166, bet. 2011/12:SkU4, rskr. 2011/12:29.

SFS 2011:1428

Utkom från trycket
den 13 december 2011

background image

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011