SFS 2011:1429 Lag om ändring i lagen (2009:1116) om avtal mellan Sverige och Brittiska Jungfruöarna för undvikande av dubbelbeskattning av fysiska personer

111429.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2009:1116) om avtal mellan
Sverige och Brittiska Jungfruöarna för undvikande
av dubbelbeskattning av fysiska personer;

utfärdad den 1 december 2011.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 3 § lagen (2009:1116) om avtal

mellan Sverige och Brittiska Jungfruöarna för undvikande av dubbelbeskatt-
ning av fysiska personer ska upphöra att gälla vid utgången av 2011.

På regeringens vägnar

PETER NORMAN

Claes Lundgren
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2010/11:166, bet. 2011/12:SkU4, rskr. 2011/12:29.

SFS 2011:1429

Utkom från trycket
den 13 december 2011

background image

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011