SFS 2011:1430 Lag om ändring i lagen (2009:1119) om avtal mellan Sverige och Bermuda för undvikande av dubbelbeskattning av fysiska personer

111430.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2009:1119) om avtal mellan
Sverige och Bermuda för undvikande av
dubbelbeskattning av fysiska personer;

utfärdad den 1 december 2011.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 3 § lagen (2009:1119) om avtal

mellan Sverige och Bermuda för undvikande av dubbelbeskattning av
fysiska personer ska upphöra att gälla vid utgången av 2011.

På regeringens vägnar

PETER NORMAN

Claes Lundgren
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2010/11:166, bet. 2011/12:SkU4, rskr. 2011/12:29.

SFS 2011:1430

Utkom från trycket
den 13 december 2011

background image

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011