SFS 2011:1434 Lag om ändring i socialförsäkringsbalken

111434.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i socialförsäkringsbalken;

utfärdad den 1 december 2011.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 18 kap. 34�36 §§, 19 kap. 11, 12,

34 och 35 §§, 25 kap. 6 och 9�13 §§, 34 kap. 7 §, 41 kap. 12 §, 58 kap. 11 §,
59 kap. 8, 15�19 och 33�35 §§, 61 kap. 9 §, 64 kap. 28 §, 66 kap. 9 och
10 §§, 70 kap. 2 §, 98 kap. 5 och 9 §§, 102 kap. 29 §, 106 kap. 38 §, 108 kap.
17 § och 113 kap. 22, 31 och 32 §§ samt rubrikerna närmast före 18 kap.
34 §, 19 kap. 11 §, 25 kap. 10 § och 59 kap. 15 § socialförsäkringsbalken ska
ha följande lydelse.

18 kap.

Omprövning vid nytt beslut om slutlig skatt och ny procentsats

34 §

Underhållsstöd som beräknats enligt 21 eller 24 § ska omprövas när

1. det finns ett nytt beslut om slutlig skatt för den bidragsskyldige, eller
2. grunden för tillämplig procentsats enligt 19 kap. 16 och 17 §§ ändras.
Föranleder det nya beslutet om skatt en ändring av underhållsstödet, ska

ändringen gälla från och med februari året efter det år då beslutet meddela-
des. Vid ändring av grunden för tillämplig procentsats justeras underhålls-
stödets belopp från och med månaden efter den månad då Försäkringskassan
fick kännedom om ändringen.

35 §

Nedsättning av underhållsstöd enligt 30 eller 31 § ska omprövas när

det finns ett nytt beslut om slutlig skatt för barnet.

Föranleder det nya beslutet om skatt en ändring av underhållsstödet, ska

ändringen gälla från och med februari året efter det år då beslutet meddela-
des.

36 §

Underhållsstöd som beräknats enligt 21 eller 24 § ska jämkas om det

beslut om skatt som legat till grund för Försäkringskassans bedömning änd-
rats väsentligt.

Jämkningen gäller från och med månaden efter den då Försäkringskassan

fick kännedom om ändringen.

1 Prop. 2010/11:166, bet. 2011/12:SkU4, rskr. 2011/12:29.

SFS 2011:1434

Utkom från trycket
den 13 december 2011

background image

2

SFS 2011:1434

19 kap.

Inkomst enligt beslut om slutlig skatt

11 §

Den bidragsskyldiges inkomst beräknas i enlighet med det beslut om

slutlig skatt enligt 56 kap. 2 § skatteförfarandelagen (2011:1244) som fattats
närmast före februari det år betalningsskyldigheten avser och med utgångs-
punkt i

1. överskott i inkomstslaget tjänst enligt 10 kap. 16 § inkomstskattelagen

(1999:1229),

2. överskott i inkomstslaget kapital beräknat enligt 13 §, och
3. överskott av en näringsverksamhet beräknad enligt 14 §.

12 §

När betalningsskyldigheten fastställs för förfluten tid ska det beslut

om skatt som förelåg den eller de månader som betalningsskyldigheten avser
läggas till grund för inkomstberäkningen.

34 §

Betalningsbelopp enligt 10�17, 21, 26 och 27 §§ ska omprövas när

det finns ett nytt beslut om slutlig skatt och när grunden för tillämplig pro-
centsats enligt 17 § ändras.

Föranleder det nya beslutet om skatt en ändring av betalningsbeloppet, ska

ändringen gälla från och med februari året efter det år då beslutet meddela-
des. Justeras betalningsbeloppet av det skälet att grunden för tillämplig
procentsats enligt 17 § ändrats, gäller det nya betalningsbeloppet från och
med månaden efter den månad då ändringen skedde, dock aldrig längre tid
tillbaka än tre år före den dag då Försäkringskassan fick kännedom om änd-
ringen.

35 §

Betalningsskyldighet som bestämts enligt 16�27 §§ för viss tid kan på

ansökan av den bidragsskyldige eller på initiativ av Försäkringskassan jäm-
kas om det beslut om skatt som legat till grund för Försäkringskassans
bedömning ändrats väsentligt. En fråga om jämkning på grund av ändrat
beslut om skatt får dock aldrig tas upp till prövning efter utgången av sjätte
året efter det beskattningsår som beslutet avser.

25 kap.

6 §

Om den försäkrades förhållanden inte är kända för Försäkringskassan,

ska beräkningen av den försäkrades sjukpenninggrundade inkomst grundas

1. de upplysningar som Försäkringskassan kan få av den försäkrade eller

dennes arbetsgivare, eller

2. den uppskattning av den försäkrades inkomster som gjorts vid inkomst-

beskattningen.

9 §

2

För en försäkrad som har inkomst av annat förvärvsarbete och som

bedriver näringsverksamhet ska, under en tid om 24 månader räknat från den
månad då den försäkrade har gjort eller borde ha gjort anmälan för registre-
ring enligt 7 kap. 2 § skatteförfarandelagen (2011:1244), den sjukpenning-

2 Senaste lydelse 2010:423.

background image

3

SFS 2011:1434

grundande inkomsten från näringsverksamheten beräknas till minst vad som
motsvarar skälig avlöning för liknande arbete för annans räkning. I det fall
den försäkrade inte har skyldighet att anmäla sig för registrering, ska tiden
om 24 månader räknas som om en sådan skyldighet hade gällt för honom
eller henne.

Ersättning till den som är godkänd för F-skatt

10 §

Som inkomst av annat förvärvsarbete räknas ersättning för arbete om

ersättningen betalas ut till en mottagare som är godkänd för F-skatt när
ersättningen bestäms eller när den betalas ut.

Om mottagaren är godkänd för F-skatt med villkor enligt 9 kap. 3 § skat-

teförfarandelagen (2011:1244), räknas ersättningen som inkomst av annat
förvärvsarbete bara om godkännandet skriftligen åberopas.

11 §

Den som i en handling som upprättas i samband med uppdraget har

lämnat uppgift om godkännande för F-skatt ska anses ha ett sådant godkän-
nande om handlingen även innehåller följande uppgifter:

1. utbetalarens och betalningsmottagarens namn och adress eller andra för

identifiering godtagbara uppgifter, och

2. betalningsmottagarens personnummer, samordningsnummer eller orga-

nisationsnummer.

Uppgiften om godkännande för F-skatt gäller även som sådant skriftligt

åberopande av godkännandet som avses i 10 § andra stycket.

12 §

Det som anges i 11 § gäller dock inte om den som betalar ut ersätt-

ningen känner till att uppgiften om godkännande för F-skatt är oriktig.

Bestämmelser om påföljd för den som lämnar oriktig uppgift finns i

skattebrottslagen (1971:69).

13 §

Som inkomst av annat förvärvsarbete räknas ersättning för arbete om

ersättningen betalas ut till en mottagare som inte är godkänd för F-skatt eller
är godkänd för F-skatt med villkor enligt 9 kap. 3 § skatteförfarandelagen
(2011:1244), om

1. utbetalaren är en fysisk person eller ett dödsbo,
2. ersättningen inte är en utgift i en näringsverksamhet som bedrivs av

utbetalaren,

3. ersättningen tillsammans med annan ersättning för arbete från samma

utbetalare under beskattningsåret kan antas bli mindre än 10 000 kronor,

4. utbetalaren och mottagaren inte har träffat en överenskommelse om att

ersättningen ska anses som inkomst av anställning, och

5. det inte är fråga om sådan ersättning för arbete som avses i 12 kap. 16 §

föräldrabalken.

34 kap.

7 §

När bruttoårsinkomsten beräknas ska det bortses från pensionsgrun-

dande inkomster och pensionsgrundande belopp som sammantagna översti-
ger 7,5 gånger det prisbasbelopp som gäller för beskattningsåret.

background image

4

SFS 2011:1434

41 kap.

12 §

När livränteunderlaget beräknas gäller följande avvikelser från be-

stämmelserna i 25 och 26 kap.:

1. Andra skattepliktiga förmåner än pengar ska beaktas och ska värderas

på det sätt som är föreskrivet för beräkning av pensionsgrundande inkomst
enligt 59 kap. 35 §.

2. Med inkomst av anställning likställs kostnadsersättning som inte enligt

10 kap. 3 § 9 eller 10 skatteförfarandelagen (2011:1244) undantas vid beräk-
ning av skatteavdrag.

3. Semesterlön och semesterersättning ska räknas med utan den begräns-

ning som anges i 25 kap. 17 §.

4. Inkomst av sådant förvärvsarbete som avses i 37 kap. 3 § ska medräk-

nas.

Vid beräkning av livränteunderlaget får även beaktas ett löneavtal som har

träffats efter den tidpunkt från vilken livränta första gången ska lämnas om
avtalet omfattar denna tidpunkt.

58 kap.

11 §

Inkomstindex ska visa den relativa förändringen av genomsnittet av

de årliga pensionsgrundande inkomsterna, efter avdrag för allmän pensions-
avgift, för försäkrade som under beskattningsåret har fyllt minst 16 år och
högst 64 år. Vid beräkningen tillämpas inte 59 kap. 4 § andra stycket.

59 kap.

8 §

Som inkomst av anställning räknas lön eller annan ersättning i pengar

eller annan skattepliktig förmån som en försäkrad har fått som arbetstagare i
allmän eller enskild tjänst.

Med lön likställs kostnadsersättning som inte undantas vid beräkning av

skatteavdrag enligt 10 kap. 3 § 9 eller 10 skatteförfarandelagen (2011:1244).

Ersättning till den som är godkänd för F-skatt

15 §

Som inkomst av annat förvärvsarbete räknas sådan ersättning för ut-

fört arbete som anges i 8�10 §§ och som har betalats ut till en mottagare som
var godkänd för F-skatt när ersättningen bestämdes eller betalades ut.

Första stycket gäller inte om ersättningen betalats ut från en semester-

kassa.

16 §

Om mottagaren hade ett godkännande för F-skatt med villkor enligt

9

kap. 3 § skatteförfarandelagen (2011:1244), räknas ersättningen som

inkomst av annat förvärvsarbete bara om godkännandet har åberopats skrift-
ligen.

17 §

Den som i en handling som upprättas i samband med uppdraget har

lämnat uppgift om godkännande för F-skatt ska anses ha haft ett sådant god-
kännande om handlingen även innehåller följande uppgifter:

background image

5

SFS 2011:1434

1. utbetalarens och betalningsmottagarens namn och adress eller andra

uppgifter som är godtagbara för identifiering, och

2. betalningsmottagarens personnummer, samordningsnummer eller orga-

nisationsnummer.

Uppgiften om godkännande för F-skatt gäller även som sådant skriftligt

åberopande av godkännande som avses i 16 §.

18 §

Det som anges i 17 § gäller inte om den som har betalat ut ersättning-

en känt till att uppgiften om godkännande för F-skatt var oriktig.

19 §

Som inkomst av annat förvärvsarbete räknas ersättning för arbete som

avses i 8�10 §§ om

1. utbetalaren var en fysisk person eller ett dödsbo,
2. den ersättning som betalats ut inte var en utgift i en näringsverksamhet

som utbetalaren har bedrivit,

3. den sammanlagda ersättningen för arbete från samma utbetalare under

beskattningsåret var mindre än 10 000 kronor,

4. utbetalaren och mottagaren inte hade träffat en överenskommelse om

att ersättningen ska anses som inkomst av anställning, och

5. det inte var fråga om sådan ersättning som avses i 12 kap. 16 § föräldra-

balken.

33 §

Till grund för beräkningen av den pensionsgrundande inkomsten ett

visst intjänandeår läggs den försäkrades beslut om statlig inkomstskatt för
det året.

Om en inkomst som är pensionsgrundande har mottagits under ett beskatt-

ningsår som inte sammanfaller med kalenderår ska den inkomsten anses ha
mottagits under kalenderåret närmast före det år då beslutet om slutlig skatt
fattades.

34 §

Pensionsgrundande inkomst av anställning, som den försäkrade enligt

inkomstskattelagen (1999:1229) inte är skattskyldig för i Sverige, bestäms
med ledning av en kontrolluppgift eller uppgifter i en arbetsgivardeklaration
enligt skatteförfarandelagen (2011:1244).

35 §

Skattepliktiga förmåner ska tas upp till ett värde som bestäms i enlig-

het med 11 kap. 4�11 §§ skatteförfarandelagen (2011:1244).

Avvikelse får ske från det förmånsvärde som Skatteverket bestämt enligt

2 kap. 10 a första stycket 1 och andra stycket samt 10 b�10 d §§ socialav-
giftslagen (2000:980) om det finns skäl till detta.

61 kap.

9 §

För att en försäkrad ska tillgodoräknas full pensionsrätt på pensions-

grundande inkomst av annat förvärvsarbete för ett år måste hela ålderspen-
sionsavgiften enligt socialavgiftslagen (2000:980) och hela den allmänna
pensionsavgiften enligt lagen (1994:1744) om allmän pensionsavgift för in-
komsten vara betald.

Om dessa avgifter inte helt betalats inom den tid som anges i 62 kap.

17 och 18 § skatteförfarandelagen (2011:1244) gäller följande. Pensionsrätt

background image

6

SFS 2011:1434

ska beräknas endast på så stor andel av den pensionsgrundande inkomst som
härrör från inkomster av annat förvärvsarbete som motsvarar den andel av
årets avgifter som betalats inom föreskriven tid.

64 kap.

28 §

När ett beslut om pensionsrätt för premiepension har ändrats, ska det

belopp med vilket pensionsrätten har ändrats ökas med den avkastning som
enligt 17 § har tillförts eller skulle ha tillförts pensionsspararen för detta
belopp.

Det ökade beloppet ska därefter räknas upp med basränta enligt 65 kap.

3 § skatteförfarandelagen (2011:1244) för tiden från och med den 1 april året
efter fastställelseåret till och med dagen för beslutet om ändring av pensions-
rätten.

66 kap.

9 §

Tjänstepension ska ingå i beräkningsunderlaget med det belopp som

framgår av beslutet om slutlig skatt året före det år garantipensionen avser.

I beräkningsunderlaget ska det även ingå tjänstepension som avses i 5 §

första stycket 5 och 7 lagen (1991:586) om särskild inkomstskatt för utom-
lands bosatta, om skattskyldighet enligt den lagen förelåg kalenderåret två år
före det år garantipensionen avser.

10 §

Om en sådan pension till efterlevande som avses i 9 § tillkommer

senare, ska beräkningsunderlaget räknas om med hänsyn till den tillkom-
mande pensionen. Omräkningen ska göras från och med månaden efter den
månad då Pensionsmyndigheten fick kännedom om pensionen. Detsamma
ska gälla när en pension som avses i 9 § tillkommer i samband med att
ålderspension beviljas i form av garantipension.

Ett tillkommande belopp enligt första stycket ska, om inte 11 § ska tilläm-

pas, ingå i beräkningsunderlaget till dess uppgifterna vid inkomstbeskatt-
ningen avser tjänstepensionen för helt år.

70 kap.

2 §

Ett beslut om inkomstgrundad ålderspension ska ändras om det föran-

leds av en ändring som gjorts i beräkningsunderlaget för beslutet eller av en
ändring av ett beslut enligt skatteförfarandelagen (2011:1244) som avser
egenavgift. Detsamma gäller om det efter ändring av beslutet om slutlig
skatt står klart att pensionsrätt för premiepension, till följd av bestämmelser-
na i 61 kap. 8 §, inte skulle ha tillgodoräknats.

Ett beslut om pensionsrätt och pensionspoäng ska ändras också när det

följer av bestämmelserna i 61 kap. 9 eller 21 § om obetalda avgifter.

98 kap.

5 §

Slutligt bostadsbidrag bestäms för varje kalenderår under vilket preli-

minärt bidrag har betalats ut. Slutligt bostadsbidrag bestäms efter den tid-

background image

7

SFS 2011:1434

punkt när besked om slutlig skatt enligt 56 kap. 10 § första stycket skatteför-
farandelagen (2011:1244) senast ska ha skickats.

9 §

Om den försäkrades beslut om slutlig skatt eller studiemedel i form av

studiebidrag ändras efter det att slutligt bostadsbidrag bestämts och ändring-
en innebär att bostadsbidraget skulle ha varit högre eller lägre, ska ett nytt
bostadsbidrag bestämmas, om den försäkrade begär det eller om Försäk-
ringskassan självmant tar upp frågan.

En fråga om nytt slutligt bostadsbidrag enligt denna paragraf får inte tas

upp efter utgången av sjätte året efter det år som beslutet om slutlig skatt av-
ser eller sjätte året efter det att studiebidraget lämnades.

102 kap.

29 §

Vid tillämpning av 26 § ska följande inkomster beaktas:

1. Den del av den bidragsgrundande inkomsten som avses i 7 § 1 och 2 ef-

ter avdrag för den skatte- och avgiftssats som följer av tillämplig skattetabell
enligt 55 kap. 6 och 8 §§ skatteförfarandelagen (2011:1244). Om det för den
försäkrade inte kan beslutas någon tillämplig skattetabell ska den skatte- och
avgiftssats användas som följer av den skattetabell som skulle ha varit till-
lämplig om sådant beslut hade kunnat fattas.

2. Den del av den bidragsgrundande inkomsten som avses i 7 § 3 efter av-

drag med 30 procent.

3. Den del av den bidragsgrundande inkomsten som avses i 7 § 4.
4. Den del av den bidragsgrundande inkomsten som avses i 7 § 5. När det

gäller sådan del av den bidragsgrundande inkomsten som avses i 97 kap.
13 § 1 ska den inkomsten tas upp efter avdrag för de skatter och avgifter som
följer av bestämmelserna i 1 och 2 om inkomsten inte hade undantagits från
beskattning i Sverige på grund av 3 kap. 9�13 §§ inkomstskattelagen
(1999:1229) eller skatteavtal.

5. Bostadstillägg enligt 21 §.

106 kap.

38 §

När en person ska betala för sitt uppehälle enligt detta kapitel ska

betalningen ske genom att den handläggande myndigheten, efter skatte-
avdrag enligt skatteförfarandelagen (2011:1244), gör avdrag från ersättning-
en när den ska betalas ut.

När det gäller graviditetspenning, tillfällig föräldrapenning, sjukpenning,

rehabiliteringspenning och smittbärarpenning ska det innehållna beloppet
betalas ut till den som har begärt avdraget.

108 kap.

17 §

Den som är återbetalningsskyldig för premiepension enligt 2 § ska

betala ränta på det felaktigt utbetalda beloppet med basränta enligt 65 kap.
3 § skatteförfarandelagen (2011:1244) från utbetalningsdagen till och med
dagen för Pensionsmyndighetens beslut om återkrav.

Bestämmelsen i 15 § tillämpas inte i fråga om premiepension.

background image

8

SFS 2011:1434

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011

113 kap.

22 §

3

Bestämmelserna om ändring i 3�6 §§ tillämpas inte i ärenden om all-

män ålderspension. I 26 § förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser
om rättelse av skrivfel och liknande.

I fråga om omprövning av Pensionsmyndighetens och Skatteverkets

beslut i ärenden om allmän ålderspension tillämpas endast 7 § andra stycket
samt 9, 21 och 23�31 §§.

När det gäller omprövning av ett beslut om pensionsgrundande inkomst

ska vad som i de i andra stycket angivna bestämmelserna, utom 25 och
28 §§, föreskrivs om Pensionsmyndigheten och det allmänna ombudet i stäl-
let avse Skatteverket och det allmänna ombudet hos Skatteverket enligt
67 kap. 3 § skatteförfarandelagen (2011:1244).

31 §

Omprövning av ett beslut om allmän ålderspension efter de i 29 §

angivna tidpunkterna får också göras om

1. det först efter de i 29 § angivna tidpunkterna har visat sig att beslutet

har fattats på uppenbart felaktigt eller ofullständigt underlag eller om det
finns andra synnerliga skäl,

2. beslutet påverkas av en ändring av ett beslut enligt skatteförfarande-

lagen (2011:1244) om arbetsgivaravgift, eller

3. beslutet omprövas på grund av att det påverkas av en ändring som har

gjorts av ett beslut om pensionsgrundande belopp eller pensionsrätt som
avser någon annan än den försäkrade.

32 §

Vid överklagande av Pensionsmyndighetens, Skatteverkets och all-

män förvaltningsdomstols beslut i ärenden om allmän ålderspension tilläm-
pas 10�18, 20, 21 och 33�36 §§.

Bestämmelserna om det allmänna ombudet tillämpas dock inte i fråga om

beslut som avser premiepension.

När det gäller överklagande av beslut om pensionsgrundande inkomst ska

vad som i de i första och andra styckena angivna bestämmelserna, utom
35 §, föreskrivs om Pensionsmyndigheten och det allmänna ombudet i stället
avse Skatteverket och det allmänna ombudet hos Skatteverket enligt 67 kap.
3 § skatteförfarandelagen (2011:1244).

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012.
2. Lagen tillämpas på beskattningsår som börjar efter den 31 januari 2012.
3. Bestämmelserna om ränta i 64 kap. 28 § andra stycket och 108 kap.

17 § första stycket tillämpas på ränta som hänför sig till tid från och med den
1 januari 2013. För ränta som hänför sig till tid dessförinnan gäller i stället
bestämmelserna om ränta i 19 kap. skattebetalningslagen (1997:483).

På regeringens vägnar

ULF KRISTERSSON

Kjell Rempler
(Socialdepartementet)

3 Senaste lydelse 2011:1075.