SFS 2011:1435 Lag om ändring i lagen (2010:111) om införande av socialförsäkringsbalken

111435.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2010:111) om införande av
socialförsäkringsbalken;

utfärdad den 1 december 2011.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 6 kap. 22 § lagen (2010:111) om

införande av socialförsäkringsbalken ska ha följande lydelse.

6 kap.

22 §

Bestämmelsen i 64 kap. 28 § andra stycket socialförsäkringsbalken

om uppräkning med basränta ska inte tillämpas för tid före det första valet av
placering av premiepensionsmedel.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012.

På regeringens vägnar

ULF KRISTERSSON

Kjell Rempler
(Socialdepartementet)

1 Prop. 2010/11:166, bet. 2011/12:SkU4, rskr. 2011/12:29.

SFS 2011:1435

Utkom från trycket
den 13 december 2011

background image

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011