SFS 2011:1436 Lag om ändring i radio- och tv-lagen (2010:696)

111436.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i radio- och tv-lagen (2010:696);

utfärdad den 1 december 2011.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 13 kap. 15 och 21 §§ radio- och tv-

lagen (2010:696) ska ha följande lydelse.

13 kap.

15 §

För sådan avgift och ränta som nämns i 14 § tillämpas 59 kap. 13, 16,

17, 21, 26 och 27 §§ samt 70 kap. 1�4 §§ skatteförfarandelagen (2011:1244).

Vid tillämpningen av första stycket ska vad som sägs i skatteförfarandela-

gen om Skatteverket i stället gälla Myndigheten för radio och tv.

21 §

Bestämmelserna i skatteförfarandelagen (2011:1244) om betalnings-

säkring ska tillämpas på sändningsavgift enligt denna lag.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012.
2. �ldre bestämmelser gäller fortfarande för förhållanden som hänför sig

till tiden före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

LENA ADELSOHN LILJEROTH

Maria Eka
(Kulturdepartementet)

1 Prop. 2010/11:166, bet. 2011/12:SkU4, rskr. 2011/12:29.

SFS 2011:1436

Utkom från trycket
den 13 december 2011

background image

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011