SFS 2011:1437 om ändring i kungörelsen (1950:431) med vissa föreskrifter angående taxering och debitering av skatt vid ändring i kommunal indelning, m.m.

111437.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i kungörelsen (1950:431) med vissa
föreskrifter angående taxering och debitering av
skatt vid ändring i kommunal indelning, m.m.;

utfärdad den 1 december 2011.

Regeringen förskriver att 5 § kungörelsen (1950:431) med vissa föreskrif-

ter angående taxering och debitering av skatt vid ändring i kommunal indel-
ning, m.m. ska ha följande lydelse.

5 §

1

Om en del av en kommun genom ändring i den kommunala indel-

ningen överförs till en annan kommun, bildar en egen kommun eller ingår i
en nybildad kommun i annat län, ska Skatteverket, så snart det kan ske, till-
ställa kommunstyrelsen i den kommun till vilken kommundelen hör enligt
den nya indelningen uppgift om de sammanlagda beskattningsbara förvärvs-
inkomsterna i kommundelen i besluten om slutlig skatt enligt 56 kap. 2 §
skatteförfarandelagen (2011:1244) året innan indelningsändringen träder i
kraft.

Det som sägs i första stycket angående uppgift om de sammanlagda

beskattningsbara förvärvsinkomsterna i besluten om slutlig skatt året innan
indelningsändringen träder i kraft, gäller också om en annan kommun i sin
helhet införlivas med en annan kommun eller ingår i en nybildad kommun.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2012.
2. �ldre bestämmelser gäller fortfarande för 2013 och tidigare års taxe-

ringar.

På regeringens vägnar

PETER NORMAN

Lena Gustafson
(Finansdepartementet)

1 Senaste lydelse 2003:898.

SFS 2011:1437

Utkom från trycket
den 13 december 2011

background image

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011