SFS 2011:1438 Förordning om ändring i förordningen (1957:515) om fullgörande av deklarationsskyldighet för staten, landsting, kommun, m.m.

111438.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1957:515) om
fullgörande av deklarationsskyldighet för staten,
landsting, kommun, m.m.;

utfärdad den 1 december 2011.

Regeringen föreskriver att 1 § 1 mom. och 2 § förordningen (1957:515)

om fullgörande av deklarationsskyldighet för staten, landsting, kommun,
m.m

1. ska ha följande lydelse.

1 § 1 mom.

2

Om staten, landsting, kommun eller annan liknande menighet

enligt bestämmelserna i skatteförfarandelagen (2011:1244) är skyldig att
lämna deklaration, ska skyldigheten fullgöras av den förvaltningsmyndighet
eller annan, som utövar vården och inseendet över den fastighet eller som
har handhaft den rörelse, som omfattas av deklarationsskyldigheten.

Om en fond som förvaltas av en statlig myndighet är skyldig att lämna

deklaration, ska skyldigheten fullgöras av denna myndighet.

2 §

3

Den myndighet som enligt 1 § ska fullgöra deklarationsskyldighet för

staten eller för fond som förvaltas av statlig myndighet, ska se till att det all-
männas rätt tillvaratas i det beslut om skatt eller avgift som fattas på grund-
val av den deklaration som ska lämnas. Myndigheten får för det allmännas
räkning överklaga beslutet om skatt eller avgift.

Skyldigheterna enligt första stycket innebär inte någon inskränkning i

annan myndighets rätt och skyldighet enligt andra föreskrifter att bevaka det
allmännas intresse.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2012.
2. Förordningen tillämpas på beskattningsår som börjar efter den 31 janu-

ari 2012. Förordningen tillämpas även på förlängda räkenskapsår som avslu-
tas efter utgången av 2012 och på förkortade räkenskapsår som både påbör-
jas och avslutas under 2012.

På regeringens vägnar

PETER NORMAN

Lena Gustafson
(Finansdepartementet)

1 Senaste lydelse av förordningens rubrik 1993:1198.

2 Senaste lydelse 2001:1246.

3 Senaste lydelse 2009:874.

SFS 2011:1438

Utkom från trycket
den 13 december 2011

background image

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011