SFS 2011:1439 Förordning om ändring i förordningen (1976:504) om inkomstgarantier för konstnärer

111439.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1976:504) om
inkomstgarantier för konstnärer;

utfärdad den 1 december 2011.

Regeringen föreskriver att 4 och 8 §§ förordningen (1976:504) om

inkomstgarantier för konstnärer ska ha följande lydelse.

4 §

1

Med årsinkomst förstås den fastställda förvärvsinkomsten året före det

kalenderår inkomstgarantin avser ökad med överskott av kapital eller mins-
kad med underskott av kapital samma år. Avdrag ska ske för den inkomst-
garanti som kan ha ingått i den fastställda förvärvsinkomsten.

Har innehavare av inkomstgaranti inte beskattats, inte varit bosatt här i

landet eller inte varit bosatt här i landet under hela det beskattningsår, som
den fastställda förvärvsinkomsten avser, ska såsom hans eller hennes års-
inkomst räknas hans eller hennes faktiska inkomst under samma beskatt-
ningsår med avdrag för den inkomstgaranti som kan ingå däri.

Visar innehavare av inkomstgaranti, att hans eller hennes inkomster under

kalenderåret efter avdrag för inkomstgarantin kan väntas uppgå till väsent-
ligt lägre belopp än som följer av första eller andra stycket, ska det lägre
beloppet anses som hans eller hennes årsinkomst.

8 §

2

Har inkomstgaranti beräknats enligt 4 § tredje stycket och har inne-

havaren varit bosatt i landet hela det kalenderår under vilket inkomstgarantin
utgår, ska inkomstgarantins storlek omprövas, när beslut om slutlig skatt för
kalenderåret har fattats av Skatteverket.

Vid omprövningen ska innehavarens årsinkomst för kalenderåret beräknas

på det sätt som anges i 4 § första stycket.

Har innehavaren av inkomstgaranti för kalenderåret uppburit högre

belopp än det, vartill inkomstgarantin har fastställts enligt andra stycket, och
har han eller hon utsetts till innehavare av inkomstgaranti även för följande
kalenderår ska på denna inkomstgaranti avräknas vad han eller hon uppburit
för mycket.

Fastställs inkomstgarantin vid omprövningen till högre belopp än det som

har utbetalats under kalenderåret, ska skillnaden utges till innehavaren.

1 Senaste lydelse 2000:924.

2 Senaste lydelse 2003:918.

SFS 2011:1439

Utkom från trycket
den 13 december 2011

background image

2

SFS 2011:1439

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2012.
2. �ldre bestämmelser gäller fortfarande för 2013 och tidigare års taxe-

ringar.

På regeringens vägnar

LENA ADELSOHN LILJEROTH

Maria Eka
(Kulturdepartementet)