SFS 2011:1440 Förordning om ändring i förordningen (1977:937) om allmänna förvaltningsdomstolars behörighet m.m.

111440.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1977:937) om allmänna
förvaltningsdomstolars behörighet m.m.;

utfärdad den 1 december 2011.

Regeringen föreskriver att 7 a § förordningen (1977:937) om allmänna

förvaltningsdomstolars behörighet m.m. ska ha följande lydelse.

7 a §

1

Beslut av Skatteverket som överklagas till en förvaltningsrätt ska tas

upp av Förvaltningsrätten i Falun om beslutet avser ärenden enligt

1. skatteförfarandelagen (2011:1244) i fråga om punktskatt och om åter-

betalning av mervärdesskatt eller punktskatt enligt 64 kap. 6 § samma lag,

2. författning som anges i 3 kap. 15 § skatteförfarandelagen,
3. kupongskattelagen (1970:624),
4. lagen (1990:676) om skatt på ränta på skogskontomedel m.m.,
5. lagen (1991:591) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta artis-

ter m.fl.,

6. lagen (2005:807) om ersättning för viss mervärdesskatt för kommuner

och landsting, eller

7. mervärdesskattelagen (1994:200) som rör den som är mervärdesskatt-

skyldig endast på grund av förvärv av sådana varor som anges i 2 a kap. 3 §
första stycket 1 och 2 samma lag.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2012.
2. För beslut i ärenden enligt skattebetalningslagen (1997:483) gäller

7 a § 1 i sin äldre lydelse.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Tobias Eriksson
(Justitiedepartementet)

1 Senaste lydelse 2009:872.

SFS 2011:1440

Utkom från trycket
den 13 december 2011

background image

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011