SFS 2011:1441 Förordning om ändring i utsökningsförordningen (1981:981)

111441.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i utsökningsförordningen (1981:981);

utfärdad den 1 december 2011.

Regeringen föreskriver att 6 kap. 9 och 24 a §§ utsökningsförordningen

(1981:981)

1 ska ha följande lydelse.

6 kap.

9 §

2

Gäldenären ska skriftligen underrättas om beslut om utmätning. I un-

derrättelsen ska gäldenären upplysas om att han eller hon inte utan Krono-
fogdemyndighetens medgivande får till skada för sökanden förfoga över den
utmätta egendomen genom överlåtelse eller på annat sätt samt att en överträ-
delse av förbudet kan medföra påföljd enligt 17 kap. 13 § brottsbalken.
Underrättelsen ska lämnas enligt formulär som fastställs av Kronofogde-
myndigheten.

En underrättelse om beslut om utmätning ska delges, såvida det inte är

känt att gäldenären inte kan anträffas. Underrättelse om utmätning av
fordran på belopp som ska betalas tillbaka enligt 64 kap. skatteförfarande-
lagen (2011:1244) behöver dock inte delges. Underrättelse om beslut om
utmätning behöver inte heller delges, om värdet av det utmätta inte motive-
rar kostnaderna för delgivning.

I fråga om utmätning av lön finns bestämmelser om underrättelser i 7 kap.

24 a §

3

Förbud enligt 6 kap. 3 § utsökningsbalken vid utmätning av fordran

enligt 64 kap. 2 eller 5 § skatteförfarandelagen (2011:1244) får meddelas
genom att Kronofogdemyndigheten på medium för automatisk databehand-
ling uppmanar Skatteverket att betala beloppet till Kronofogdemyndigheten.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2012.
2. �ldre bestämmelser gäller fortfarande vid utmätning av fordran enligt

uppbördslagen (1953:272) eller skattebetalningslagen (1997:483).

På regeringens vägnar

PETER NORMAN

Frank Walterson
(Finansdepartementet)

1 Förordningen omtryckt 2000:1.

2 Senaste lydelse 2006:879.

3 Senaste lydelse 2006:879.

SFS 2011:1441

Utkom från trycket
den 13 december 2011

background image

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011