SFS 2011:1443 Förordning om ändring i förordningen (1984:692) om det allmänna företagsregistret

111443.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1984:692) om det
allmänna företagsregistret;

utfärdad den 1 december 2011.

Regeringen föreskriver att 3 § förordningen (1984:692) om det allmänna

företagsregistret

1 ska ha följande lydelse.

3 §

2

I 2 § 3 avses sådana fysiska personer eller dödsbon

1. som hos Skatteverket har registrerats för mervärdesskatt enligt 7 kap.

1 § skatteförfarandelagen (2011:1244),

2. som enligt 10 kap. 2 § skatteförfarandelagen ska göra skatteavdrag,

dock inte

� sådana enskilda arbetsgivare eller dödsbon som bara har arbetstagare

som är anställda för arbete i arbetsgivarens eller dödsboets hushåll

� enskilda arbetsgivare som i beskattningsdatabasen enligt lagen

(2001:181) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattnings-
verksamhet har antecknats som tillfälliga arbetsgivare eller som annars inte
bedriver någon näringsverksamhet,

3. som efter beslut om debitering av preliminär skatt enligt 55 kap. 2 §

skatteförfarandelagen ska betala F-skatt eller särskild A-skatt för inkomst av
näringsverksamhet enligt inkomstskattelagen (1999:1229).

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2012.
2. �ldre bestämmelser gäller fortfarande för förhållanden som hänför sig

till tiden före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

PETER NORMAN

Rikard Jermsten
(Finansdepartementet)

1 Förordningen omtryckt 1986:549.

2 Senaste lydelse 2003:937.

SFS 2011:1443

Utkom från trycket
den 13 december 2011

background image

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011