SFS 2011:1444 Förordning om ändring i förordningen (1985:654) med bemyndigande för Skatteverket att meddela föreskrifter om verkställigheten av lagen (1985:146) om avräkning vid återbetalning av skatter och avgifter

111444.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1985:654) med
bemyndigande för Skatteverket att meddela
föreskrifter om verkställigheten av lagen
(1985:146) om avräkning vid återbetalning av
skatter och avgifter;

utfärdad den 1 december 2011.

Regeringen föreskriver att förordningen (1985:654) med bemyndigande

för Skatteverket att meddela föreskrifter om verkställigheten av lagen
(1985:146) om avräkning vid återbetalning av skatter och avgifter

1 ska ha

följande lydelse.

1 §

Skatteverket får meddela de föreskrifter som behövs för verkställig-

heten av lagen (1985:146) om avräkning vid återbetalning av skatter och
avgifter.

Innan Skatteverket meddelar sådana föreskrifter, ska verket höra
1. Tullverket, om föreskrifterna rör sådana utbetalningar som avses i 1 §

första stycket 3 lagen om avräkning vid återbetalning av skatter och avgifter,
och

2. Försäkringskassan, om föreskrifterna rör utbetalningar på grund av

bestämmelser om arbetsgivaravgifter i skatteförfarandelagen (2011:1244).

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2012.

På regeringens vägnar

PETER NORMAN

Frank Walterson
(Finansdepartementet)

1 Senaste lydelse av förordningens rubrik 2003:939. Senaste lydelse av förordningen
2004:928.

SFS 2011:1444

Utkom från trycket
den 13 december 2011

background image

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011