SFS 2011:1445 Förordning om ändring i förordningen (1991:339) om miljöavgift på utsläpp av kväveoxider vid energiproduktion

111445.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1991:339) om
miljöavgift på utsläpp av kväveoxider vid
energiproduktion;

utfärdad den 1 december 2011.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (1991:339) om miljö-

avgift på utsläpp av kväveoxider vid energiproduktion

1

dels att 8 och 9 §§ ska upphöra att gälla,
dels att 7 § ska ha följande lydelse.

7 §

2

Belopp som avser miljöavgift enligt lagen (1990:613) om miljöavgift

på utsläpp av kväveoxider vid energiproduktion ska anges i hela krontal så
att öretal faller bort.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2012.
2. �ldre bestämmelser gäller fortfarande för förhållanden som hänför sig

till tiden före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

LENA EK

Egon Abresparr
(Miljödepartementet)

1 Förordningen omtryckt 1991:1425.
Senaste lydelse av
8 § 2002:817
9 § 2002:817.

2 Senaste lydelse 2003:951.

SFS 2011:1445

Utkom från trycket
den 13 december 2011

background image

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011