SFS 2011:1446 Förordning om ändring i lönegarantiförordningen (1992:501)

111446.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i lönegarantiförordningen (1992:501);

utfärdad den 1 december 2011.

Regeringen föreskriver att 7 § lönegarantiförordningen (1992:501) ska ha

följande lydelse.

7 §

1

Länsstyrelsen fullgör beträffande garantibelopp arbetsgivarens skyl-

digheter i fråga om skatteavdrag, beslut om utmätning av lön samt kontroll-
uppgifter till ledning för inkomstbeskattningen.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2012.

På regeringens vägnar

TOBIAS BILLSTR�M

Monica Rodrigo
(Arbetsmarknadsdepartementet)

1 Senaste lydelse 1996:44.

SFS 2011:1446

Utkom från trycket
den 13 december 2011

background image

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011