SFS 2011:1448 Förordning om ändring i förordningen (1994:224) om återbetalning av mervärdesskatt och vissa punktskatter till hjälporganisationer, utländska beskickningar m.fl.

111448.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1994:224) om
återbetalning av mervärdesskatt och vissa
punktskatter till hjälporganisationer, utländska
beskickningar m.fl.;

utfärdad den 1 december 2011.

Regeringen föreskriver att 1 och 3 a §§ förordningen (1994:224) om åter-

betalning av mervärdesskatt och vissa punktskatter till hjälporganisationer,
utländska beskickningar m.fl. ska ha följande lydelse.

1 §

1

Denna förordning gäller vid återbetalning av skatt enligt

1. 31 d § lagen (1994:1563) om tobaksskatt,
2. 31 d § lagen (1994:1564) om alkoholskatt,
3. 9 kap. 1 § lagen (1994:1776) om skatt på energi,
4. 10 kap. 5�8 §§ mervärdesskattelagen (1994:200), och
5. 64 kap. 6 § skatteförfarandelagen (2011:1244).

3 a §

2

Om den rätt att förvärva varor eller tjänster utan mervärdesskatt eller

punktskatt som avses i 64 kap. 6 § första meningen skatteförfarandelagen
(2011:1244) förutsätter att förvärvet uppgår till ett betydande belopp eller
om det finns ett motsvarande sådant krav utan någon beloppsmässig precise-
ring, får återbetalning ske endast om den sammanlagda ersättningen enligt
varje faktura uppgår till minst 1 500 kronor.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2012.
2. �ldre bestämmelser gäller fortfarande för ansökningar om återbetal-

ning av skatt som avser förvärv som gjorts före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

PETER NORMAN

Monica Falck
(Finansdepartementet)

1 Senaste lydelse 2004:1159.

2 Senaste lydelse 2004:1159.

SFS 2011:1448

Utkom från trycket
den 13 december 2011

background image

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011