SFS 2011:1449 Förordning om ändring i förordningen (1994:1120) om ersättning för sjukgymnastik

111449.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1994:1120) om
ersättning för sjukgymnastik;

utfärdad den 1 december 2011.

Regeringen föreskriver att 15 § förordningen (1994:1120) om ersättning

för sjukgymnastik ska ha följande lydelse.

15 §

Vid utbetalning av ersättning till en mottagare som inte åberopar god-

kännande för F-skatt och inte är juridisk person minskas ersättningen med
12,9 procent eller, om mottagaren vid årets ingång är 65 år eller äldre, med
8,2 procent. Om mottagaren visar att minst hälften av ersättningen motsvarar
kostnader i arbetet som ska täckas med ersättningen, ska ersättningen mins-
kas med det lägre belopp som beräknas motsvara de arbetsgivaravgifter eller
den särskilda löneskatt som landstinget ska betala.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2012.

På regeringens vägnar

G�RAN H�GGLUND

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

SFS 2011:1449

Utkom från trycket
den 13 december 2011

background image

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011