SFS 2011:1450 Förordning om ändring i förordningen (1994:1121) om läkarvårdsersättning

111450.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1994:1121) om
läkarvårdsersättning;

utfärdad den 1 december 2011.

Regeringen föreskriver att 15 § förordningen (1994:1121) om läkarvårds-

ersättning ska ha följande lydelse.

15 §

Vid utbetalning av ersättning till en mottagare som inte åberopar god-

kännande för F-skatt och inte är juridisk person minskas ersättningen med
10,3 procent eller, om mottagaren vid årets ingång är 65 år eller äldre, med
6,5 procent. Om mottagaren visar att minst 60 procent av ersättningen mot-
svarar kostnader i arbetet som ska täckas med ersättningen, ska ersättningen
minskas med det lägre belopp som beräknas motsvara de arbetsgivaravgifter
eller den särskilda löneskatt som landstinget ska betala.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2012.

På regeringens vägnar

G�RAN H�GGLUND

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

SFS 2011:1450

Utkom från trycket
den 13 december 2011

background image

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011