SFS 2011:1451 Förordning om ändring i förordningen (1994:1966) om omföring av allmän pensionsavgift

111451.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1994:1966) om
omföring av allmän pensionsavgift;

utfärdad den 1 december 2011.

Regeringen föreskriver att 5�8 §§ förordningen (1994:1966) om omföring

av allmän pensionsavgift

1 ska ha följande lydelse.

5 §

2

Pensionsmyndigheten ska under månaderna februari till och med

december under beskattningsåret omföra en tolftedel av det i januari månad
under beskattningsåret preliminärt beräknade omföringsbeloppet avseende
hela beskattningsåret.

Omföringsbeloppet under januari månad året efter beskattningsåret ska

utgöras av skillnaden mellan det i december månad preliminärt beräknade
omföringsbeloppet avseende hela beskattningsåret och summan av de under
beskattningsåret tidigare omförda preliminära beloppen.

Regeringskansliet ska i januari och december månad under beskattnings-

året lämna Pensionsmyndigheten uppgift om de preliminära omföringsbe-
lopp som avses i första och andra styckena.

6 §

3

Skatteverket ska i december månad året efter beskattningsåret lämna

Pensionsmyndigheten uppgift om dels den debiterade allmänna pensions-
avgiften avseende beskattningsåret, dels under samma år beräknade restför-
da avgifter. Skatteverket ska i december månad även lämna uppgift om det
belopp varmed tidigare debiterade avgifter ändrats efter omprövning.

7 §

4

Skillnaden mellan preliminärt omfört belopp för ett beskattningsår

och debiterad avgift för samma beskattningsår ska regleras senast i februari
månad andra året efter beskattningsåret. Avgift som ändrats efter ompröv-
ning regleras i februari månad året efter det att uppgift om ändringsbelopp
lämnats.

8 §

5

�verföring av allmän pensionsavgift till Första�Fjärde AP-fonderna,

enligt 6 § lagen (1994:1744) om allmän pensionsavgift, ska avse debiterad
avgift minskad med beräknade restförda avgifter. Skillnaden mellan till För-
sta�Fjärde AP-fonderna preliminärt överförd avgift för ett beskattningsår

1 Senaste lydelse av förordningens rubrik 1997:1002.

2 Senaste lydelse 2009:1183.

3 Senaste lydelse 2009:1183.

4 Senaste lydelse 1997:1002.

5 Senaste lydelse 2009:1183.

SFS 2011:1451

Utkom från trycket
den 13 december 2011

background image

2

SFS 2011:1451

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011

och debiterad avgift för samma beskattningsår minskad med under samma år
beräknade restförda avgifter ska regleras senast i februari månad andra året
efter beskattningsåret.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2012.
2. Förordningen tillämpas första gången på avgifter som avser det beskatt-

ningsår som börjar den 1 januari 2013.

På regeringens vägnar

PETER NORMAN

Fredrik Löfstedt
(Finansdepartementet)