SFS 2011:1454 Förordning om ändring i förordningen (1999:729) om begravningsavgift

111454.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1999:729) om
begravningsavgift;

utfärdad den 1 december 2011.

Regeringen föreskriver att 3 § förordningen (1999:729) om begravnings-

avgift ska ha följande lydelse.

3 §

1

Svenska kyrkan ska senast den 1 november underrätta Kammarkolle-

giet om de avgiftssatser för begravningsavgift som föreslås gälla för det
följande beskattningsåret för dem som inte tillhör Svenska kyrkan. Om en
församling eller kyrklig samfällighet vid denna tidpunkt inte beslutat om för-
slag till avgiftssats, ska Svenska kyrkan i stället underrätta Kammarkollegiet
om den avgiftssats som framgår av upprättat förslag till budget. I sådana fall
ska Svenska kyrkan senast den 15 november underrätta Kammarkollegiet
om den beslutade avgiftssatsen, om denna avviker från den som framgår av
förslaget till budget.

Kammarkollegiet ska senast den 1 december underrätta Svenska kyrkan

om de avgiftssatser som Kammarkollegiet fastställt för dem som inte tillhör
Svenska kyrkan.

Svenska kyrkan ska senast den 3 december underrätta Skatteverket om de

avgiftssatser för begravningsavgiften som ska gälla för det följande beskatt-
ningsåret.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2012 och tillämpas första

gången på avgifter som avser det beskattningsår som börjar den 1 januari
2013.

På regeringens vägnar

STEFAN ATTEFALL

Kjell Rempler
(Socialdepartementet)

1 Senaste lydelse 2003:1008.

SFS 2011:1454

Utkom från trycket
den 13 december 2011

background image

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011