SFS 2011:1455 Förordning om ändring i studiestödsförordningen (2000:655)

111455.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i studiestödsförordningen (2000:655);

utfärdad den 1 december 2011.

Regeringen föreskriver i fråga om studiestödsförordningen (2000:655)
dels att 3 kap. 17 § och 4 kap. 4 § ska ha följande lydelse,
dels att punkten 6 i ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna ska ha

följande lydelse.

3 kap.

17 §

Centrala studiestödsnämnden får meddela närmare föreskrifter för

tillämpningen av bestämmelsen om inkomstberäkning i 3 kap. 19 § första
stycket studiestödslagen (1999:1395).

En studerande som inte beskattas för sin huvudsakliga inkomst i Sverige

ska vid inkomstprövningen behandlas på ett likvärdigt sätt som studerande
som beskattas i Sverige. Centrala studiestödsnämnden får meddela närmare
föreskrifter om beräkning av inkomst för sådana studerande.

4 kap.

4 §

En låntagare som inte beskattas för sin huvudsakliga inkomst eller för-

mögenhet i Sverige ska vid inkomst- och förmögenhetsprövningen behand-
las på ett likvärdigt sätt som låntagare som beskattas i Sverige.

Centrala studiestödsnämnden får meddela närmare föreskrifter om beräk-

ning av inkomst och förmögenhet för sådana låntagare.

6.

1 Låntagaren ska lämna uppgifter till Centrala studiestödsnämnden om

det utländska beslut om skatt som avses i punkten 14 i ikraftträdande- och
övergångsbestämmelserna till studiestödslagen (1999:1395). Centrala studie-
stödsnämnden får meddela föreskrifter om de förutsättningar som i övrigt ska
gälla vid fastställande av årsbeloppet när beskattningen inte huvudsakligen
sker i Sverige eller det finns anledning att anta att den inte huvudsakligen
sker här enligt punkten 14 i ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna till
studiestödslagen.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2012.
2. �ldre bestämmelser gäller fortfarande för 2013 och tidigare års taxe-

ringar.

1 Senaste lydelse 2005:1185.

SFS 2011:1455

Utkom från trycket
den 13 december 2011

background image

2

SFS 2011:1455

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011

På regeringens vägnar

NYAMKO SABUNI

Charlotte Abrahamsson
(Utbildningsdepartementet)