SFS 2011:1456 Förordning om ändring i förordningen (2000:1077) om handläggning av ärenden enligt skatteavtal

111456.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2000:1077) om
handläggning av ärenden enligt skatteavtal;

utfärdad den 1 december 2011.

Regeringen föreskriver att 1 § förordningen (2000:1077) om handlägg-

ning av ärenden enligt skatteavtal ska ha följande lydelse.

1 §

1

Skatteverket ska pröva sådana ärenden om inkomst-, fastighets- eller

förmögenhetsskatt som enligt skatteavtal eller annat avtal som Sverige har
ingått med en annan stat ska handläggas av behörig myndighet, om ärendet
avser ändring i fråga om beslut varigenom statlig eller kommunal skatt har
påförts.

Om det finns särskilda skäl får regeringen överlämna även andra ärenden

till Skatteverket.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2012.
2. �ldre bestämmelser gäller fortfarande för ärenden som avser 2013 och

tidigare års taxeringar.

På regeringens vägnar

PETER NORMAN

Ingela Willfors
(Finansdepartementet)

1 Senaste lydelse 2005:758.

SFS 2011:1456

Utkom från trycket
den 13 december 2011

background image

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011