SFS 2011:1457 Förordning om ändring i förordningen (2001:100) om den officiella statistiken

111457.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2001:100) om den
officiella statistiken;

utfärdad den 1 december 2011.

Regeringen föreskriver att bilagan till förordningen (2001:100) om den

officiella statistiken ska ha följande lydelse.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2012.

På regeringens vägnar

PETER NORMAN

Rikard Jermsten
(Finansdepartementet)

SFS 2011:1457

Utkom från trycket
den 13 december 2011

background image

2

SFS 2011:1457

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011

Bilaga

1

Den officiella statistiken

KULTUR OCH FRITID

Bibliotek

Kungl. biblioteket

Kulturmiljövård

Myndigheten för kulturanalys

Museer

Myndigheten för kulturanalys

Studieförbund

Myndigheten för kulturanalys

Samhällets kulturutgifter

Myndigheten för kulturanalys

LEVNADSF�RH�&LLANDEN

OFFENTLIG EKONOMI

Finanser för den kommunala sektorn

SCB

Statlig upplåning och statsskuld

Riksgäldskontoret

Beskattning

SCB

Utfallet av statsbudgeten

Ekonomistyrningsverket

PRISER OCH KONSUMTION

1 Senaste lydelse 2011:943.

Officiell statistik

Ansvarig myndighet