SFS 2011:1459 Förordning om ändring i förordningen (2001:640) om registerföring m.m. vid förvaltningsrätt med hjälp av automatiserad behandling

111459.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2001:640) om
registerföring m.m. vid förvaltningsrätt med hjälp
av automatiserad behandling;

utfärdad den 1 december 2011.

Regeringen föreskriver att 5 § förordningen (2001:640) om registerföring

m.m. vid förvaltningsrätt med hjälp av automatiserad behandling

1 och

bilaga 1 till förordningen ska ha följande lydelse.

5 §

2

Uppgifter ska gallras ur ett register

� i mål enligt skatte-, skatteförfarande-, fastighetstaxerings-, folkbok-

förings- och bilregisterförfattningarna senast nio år efter avgörandeåret, och

� i övriga mål senast fem år efter avgörandeåret.
Innan uppgifterna gallras ska förvaltningsrätten se till att de bevaras på

annat sätt i den omfattning som skulle följa av förordningen (1979:575) om
protokollföring m.m. vid de allmänna förvaltningsdomstolarna, om förvalt-
ningsrätten inte hade använt sig av automatiserad behandling.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2012.
2. �ldre bestämmelser gäller fortfarande för mål enligt de författningar

som avses i 5 § första stycket första strecksatsen i dess äldre lydelse.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Tobias Eriksson
(Justitiedepartementet)

1 Senaste lydelse av förordningens rubrik 2009:887.

2 Senaste lydelse 2009:887.

SFS 2011:1459

Utkom från trycket
den 13 december 2011

background image

2

SFS 2011:1459

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011

Bilaga 1

3

Uppgifter i ett verksamhetsregister

24. uppgift om målsamband
25. beskattningsår
26. typ av beskattningsbeslut
27. taxeringsår
28. typ av taxering
29. fastighetsbeteckning
30. kommun
31. om körkort:
� körkortsklass
� körkortstillstånd
� utfärdandeland
32. förtur
33. handläggningsåtgärd/handläggningsstatus
34. om tillsynsmyndighet eller någon annan som ska höras:
� egenskap
� namn, tjänstetitel, myndighet och myndighetsnummer/organisationsnum-
mer
� postadress
� telefonnummer, e-postadress e.d.
� diarienummer och diariebeteckning
35. bevakning
36. tekniska och administrativa uppgifter som behövs för att tillgodose ända-
målen med registret

3 Senaste lydelse 2003:600.