SFS 2011:1460 Förordning om ändring i förordningen (2001:641) om registerföring m.m. vid Högsta förvaltningsdomstolen och kammarrätterna med hjälp av automatiserad behandling

111460.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2001:641) om
registerföring m.m. vid Högsta
förvaltningsdomstolen och kammarrätterna med
hjälp av automatiserad behandling;

utfärdad den 1 december 2011.

Regeringen föreskriver att bilaga 1 till förordningen (2001:641) om regis-

terföring m.m. vid Högsta förvaltningsdomstolen och kammarrätterna med
hjälp av automatiserad behandling

1 ska ha följande lydelse.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2012.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Tobias Eriksson
(Justitiedepartementet)

1 Senaste lydelse av förordningens rubrik 2010:1807.

SFS 2011:1460

Utkom från trycket
den 13 december 2011

background image

2

SFS 2011:1460

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011

Bilaga 1

2

Uppgifter i ett verksamhetsregister

A Mål

1. målnummer
2. målkategori och målprefix
3. målgrupp och måltyp
4. sakkod och typkod
5. saken (ärendemening)
6. inkommandedatum
7. registreringsdatum och registreringskod
8. målsamband
9. författning
10. beskattningsår
11. typ av beskattningsbeslut
12. taxeringsår
13. typ av taxering
14. kommun
15. om körkort:
� körkortsklass
� körkortstillstånd
� utfärdandeland
16. förtur
17. prövningstillstånd
18. om underinstansens avgörande:
� underinstans
� målnummer och prefix
� avgörandedatum
� avgörandetyp
� rättens sammansättning
� förhandlingstid
� förhörstid
19. om fastighet m.m.:
� geografisk enhet
� fastighetsbeteckning
� gatuadress
� ort
� SNI-kod
� geografiska x- och y-koordinater
20. uppskattad förhandlingstid
21. avgörandedatum

B Aktörer

2 Senaste lydelse 2003:601.