SFS 2011:1461 Förordning om ändring i förordningen (2001:650) om vägtrafikregister

111461.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2001:650) om
vägtrafikregister;

utfärdad den 1 december 2011.

Regeringen föreskriver att bilaga 7 till förordningen (2001:650) om

vägtrafikregister ska ha följande lydelse.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2012.
2. �ldre bestämmelser gäller fortfarande för uppgift om F-skattsedel som

har utfärdats med stöd av skattebetalningslagen (1997:483).

På regeringens vägnar

CATHARINA ELMS�TER-SV�RD

Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)

SFS 2011:1461

Utkom från trycket
den 13 december 2011

background image

2

SFS 2011:1461

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011

Bilaga 7

1

I vägtrafikregistret ska i fråga om registreringen av kontroller av kör- och

vilotider följande uppgifter föras in.

Uppgifter

2. Verksamhetsuppgifter

Uppgift om godkännande för F-skatt

3. Fordonsuppgifter

1 Senaste lydelse 2010:1619.

Typ av transportverksamhet

� internationell eller nationell
� passagerar- eller godstransport
� transport för egen eller annans

räkning eller mot betalning eller
annan ersättning

Uppgift om att företag inte längre
omfattas av Europaparlamentets
och rådets förordning (EG) nr 561/
2006 av den 15 mars 2006 om har-
monisering av viss sociallagstift-
ning på vägtransportområdet och
om ändring av rådets förordningar
(EEG) nr 3821/85 och (EG) nr
2135/98 samt om upphävande av
rådets förordning (EEG) nr 3820/85