SFS 2011:1462 Förordning om ändring i förordningen (2001:770) om sjöfartsstöd

111462.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2001:770) om
sjöfartsstöd;

utfärdad den 1 december 2011.

Regeringen föreskriver att 5, 9 och 10 §§ förordningen (2001:770) om

sjöfartsstöd ska ha följande lydelse.

5 §

Sjöfartsstöd lämnas för sjömän med ett belopp som motsvarar det skat-

teavdrag enligt skatteförfarandelagen (2011:1244) som arbetsgivaren gjort
på sjöinkomster samt kostnader för arbetsgivaravgifter enligt 2 kap. social-
avgiftslagen (2000:980) och allmän löneavgift enligt 1 § lagen (1994:1920)
om allmän löneavgift på dessa inkomster.

9 §

1

Senast inom sju dagar efter det att stödet krediterats arbetsgivarens

skattekonto enligt 10 § andra stycket ska denne komma in med underlag för
slutligt fastställande av stödbelopp. Underlaget ska innehålla uppgifter om

1. den tid som arbetsgivaren bemannat fartyget,
2. kontant bruttolön inklusive skattepliktiga förmåner, det skatteavdrag

enligt skatteförfarandelagen (2011:1244) som arbetsgivaren gjort samt de
avgifter som arbetsgivaren är skyldig att betala enligt socialavgiftslagen
(2000:980) och lagen (1994:1920) om allmän löneavgift, och

3. antal avlönade dagar.
Underlaget ska vara undertecknat av arbetsgivaren samt vara granskat och

godkänt av en auktoriserad eller godkänd revisor.

Om underlaget inte lämnas in inom den tid som anges i första stycket för-

lorar arbetsgivaren rätt till stödbeloppet, om inte Trafikverket medger annan
tid för att ge in underlaget.

10 §

2

Sjöfartsstöd tillgodoförs en arbetsgivare genom kreditering på sådant

skattekonto som avses i 61 kap. 1 § skatteförfarandelagen (2011:1244). Tra-
fikverket ska lämna Skatteverket de uppgifter som behövs för krediteringen.

Stödet krediteras arbetsgivarens skattekonto den 12 i den månad då preli-

minärt beslut om stöd fattas enligt 8 §, med undantag för januari då stödet i
stället krediteras den 17.

Om det stödbelopp som slutligt fastställs enligt 9 § är högre än det belopp

som fastställts genom det preliminära beslutet ska mellanskillnaden kredite-

1 Senaste lydelse 2010:1833.

2 Senaste lydelse 2010:1833.

SFS 2011:1462

Utkom från trycket
den 13 december 2011

background image

2

SFS 2011:1462

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011

ras arbetsgivarens skattekonto i den därpå följande månaden vid de datum
som anges i andra stycket.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2012.
2. De nya lydelserna av 5 och 9 §§ tillämpas första gången i fråga om

skatteavdrag som görs från lön eller annan ersättning som betalas ut efter ut-
gången av 2011.

På regeringens vägnar

CATHARINA ELMS�TER-SV�RD

Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)