SFS 2011:1463 Förordning om ändring i förordningen (2002:623) om behandling av personuppgifter i den arbetsmarknadspolitiska verksamheten

111463.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2002:623) om
behandling av personuppgifter i den
arbetsmarknadspolitiska verksamheten;

utfärdad den 1 december 2011.

Regeringen föreskriver att 4 § förordningen (2002:623) om behandling av

personuppgifter i den arbetsmarknadspolitiska verksamheten ska ha följande
lydelse.

4 §

1

För handläggning av ärenden, publicering av platsinformation och

information om kompletterande aktörer, för planering, metodutveckling, till-
syn, uppföljning, resultatredovisning och utvärdering av verksamheten samt
för samarbete inom Europeiska unionen eller Europeiska ekonomiska sam-
arbetsområdet enligt 4 § 1�3 och 5 lagen (2002:546) om behandling av per-
sonuppgifter i den arbetsmarknadspolitiska verksamheten får i fråga om
arbetsgivare, kompletterande aktörer, kontaktpersoner och andra personer
som omfattas av verksamheten endast följande uppgifter behandlas:

1. namn, kod för arbetsställe, adress, e-postadress, telefonnummer och

andra kontakt- och identifieringsuppgifter samt uppgifter om kontaktperso-
ners eller anställdas funktion i ett företag, i en organisation eller hos en myn-
dighet,

2. beträffande arbetsgivare och kompletterande aktörer, personnummer,

samordningsnummer eller organisationsnummer,

3. beträffande arbetsgivare och kompletterande aktörer, kontouppgifter

samt uppgifter om godkännande för F-skatt, momsregistrering, ansvarsför-
säkring, näringsförbud, betalningsanmärkningar och skatteskulder som har
överlämnats till Kronofogdemyndigheten,

4. uppgifter om näringsgren, verksamhetsort, antal anställda, beskrivning

av verksamheten och bedömning av sysselsättningsutvecklingen i denna,
uppgifter om tjänsteutbud och speciell kompetens samt om vilka personer
som utför tjänsterna,

5. uppgifter som behöver behandlas för uppföljning och bedömning av

tjänstekvalitet,

6. uppgifter om lönekostnader som behövs som underlag för beräkning

av stöd och ersättningar,

7. uppgifter som ingår i arbetsgivares platsinformation,

1 Senaste lydelse 2010:2034.

SFS 2011:1463

Utkom från trycket
den 13 december 2011

background image

2

SFS 2011:1463

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011

8. sådana uppgifter om arbetsgivare och kompletterande aktörer som

behöver behandlas för beslut om anvisningar till arbetsmarknadspolitiska
program eller för beslut om nystartsjobb,

9. uppgifter om det antal personer hos en arbetsgivare som deltar i ett

arbetsmarknadspolitiskt program eller i en arbetsmarknadspolitisk insats
eller som innehar ett nystartsjobb,

10. uppgifter om att en arbetskonflikt pågår på arbetsplatsen, och
11. andra uppgifter som har lämnats i ett ärende eller som är absolut nöd-

vändiga för ett ärendes handläggning.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2012.
2. �ldre bestämmelser gäller fortfarande för uppgifter om F-skattsedel

som har utfärdats med stöd av skattebetalningslagen (1997:483).

På regeringens vägnar

TOBIAS BILLSTR�M

Monica Rodrigo
(Arbetsmarknadsdepartementet)