SFS 2011:1464 Förordning om ändring i förordningen (2003:262) om statliga bidrag till klimatinvesteringsprogram

111464.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2003:262) om statliga
bidrag till klimatinvesteringsprogram;

utfärdad den 1 december 2011.

Regeringen föreskriver att 22 § förordningen (2003:262) om statliga

bidrag till klimatinvesteringsprogram ska ha följande lydelse.

22 §

Bidrag får inte lämnas till den som är försatt i konkurs.

Om åtgärderna utförs av ett svenskt företag eller en svensk företagare, ska

de utföras av någon som är godkänd för F-skatt. Utländska företagare eller
företag ska i stället visa upp intyg eller någon annan handling om att de i sitt
hemland genom registrering eller på annat sätt genomgår motsvarande
kontroll i fråga om betalning av skatter och avgifter.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2012.

På regeringens vägnar

LENA EK

Egon Abresparr
(Miljödepartementet)

SFS 2011:1464

Utkom från trycket
den 13 december 2011

background image

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011